Regor Gnalk´s allmänvetenskapliga blogg

Just another WordPress.com weblog

Archive for november, 2010

Climategate

Posted by Roger Klang på november 10, 2010

Tvisten om ”hockeyklubban” har växt till liv ännu en gång. ”Hockeyklubban” är en eufemism för en brant framtidskurva på många klimatdiagram.

Climategate startade med en mejlväxling mellan professor Phil Jones, Director på University of East Anglia Climate Research Center, och professor Michael Mann, Pennsylvania State University, bägge klimatkramare. Klimatforskare Gavin Schmidt på NASA:s klimatforskningsinstitut fick sin dator hackad, och på det sättet kom klimatskeptikerna över mejlväxlingen mellan Phil Jones och Michael Mann. Att hacka NASA:s datorer är ett allvarligt brott, men det bör inte blandas ihop med den information som redan kommit allmänheten till del. Hackern däremot borde hamnat i fängelse! Det som hände är olyckligt, men vi bör se det dikotomiskt. Två skilda saker alltså! Efter skandalen, och då menar jag inte den skandal som inte blev till, datorhackandet av NASA, utan den andra skandalen, döljandet av klimatdata, mejlväxlade Stephen McIntyre (lobbyist) och Ross McKitrick, professor i ekonomi University of Guelph, bägge två ledande klimatskeptiker, med klimatkramarna Jones och Mann. Kontroversen gäller ”Hide the decline”, som McIntyre och McKitrick menar är ett bevis för att forskarna Jones och Mann manipulerat sina data. Det handlar om ett klimatdiagram som går tusen år tillbaka och hundra år framåt i tiden, samt ett dokumenterat smusslande med en av diagrammets beräknade kurvor i det. Från och med 1960 så blir diagrammet spekulativt och bygger inte på varierande mätdata, smusslandet gäller en av kurvorna som viker av efter 1960. Det frekvenslika diagrammet övergår efter 1960 till brant stigande släta linjer, eller i detta specifika fall – det diskuterade avlägsnandet av 1 brant sjunkande kurva som skulle vara där bland tre brant stigande kurvor. Med andra ord så diskuterade mejlledes Jones och Mann bara avlägsnandet av kurvan, de hade inte presenterat diagrammet i officiella sammanhang ännu, och det var förvisso tvivelaktig forskning men i Manns och Jones perspektiv så var kurvornas branta uppgång efter 1960 spekulativa! Vad de skulle ha gjort var naturligtvis att ta med varierande mätdata från efter 1960 och dra ”hockeybladskurvan” brant uppåt efter år 2000 på diagrammet åtminstone. Detta vore i och för sig också spekulativ forskning. Anledningen till att de utelämnade varierande mätdata från så långt tillbaka som efter 1960 kan vi bara spekulera i, det verkar i alla fall vara ovanligt korkat och starkt känslodrivet, det är min hypotes! Det som McIntyre och McKitrick reagerar på är att en av de fyra kurvorna viker av brant nedåt och därför utelämnades av Phil Jones. Jag tänker inte diskutera detta vidare här, jag tänker istället ifrågasätta tre saker:

1)      Att slutet på kurvan är hypotetisk efter 1960. Jones och hans kollega bestrider inte detta, tvärtom så publicerade de redan från början enligt utsago att de ansåg att slutet på kurvorna var otillförlitliga. Varför då namnge diagrammet ”hockeyklubban”, borde det inte heta ”ofärdiga hypotetiska kurv-avikelser”, typ? Det är ju inget vetenskapligt fullständigt och tillförlitligt diagram om siffrorna efter 1960 är otillförlitliga, och att därför ge diagrammet en eufemism (hockeyklubban) som insinuerar forskningens soliditet är oärligt! Nu ska man komma ihåg att en del andra hockeyklubba-diagram har Hertzlika frekvenskurvor ända fram till 2000-talet. Dessa visar på att en temperaturhöjning överlag, med en del tydligt markerade dykningar över kortare tid (några år), har ägt rum från 1990 fram till våra dagar, men det är en högst spekulativ brant stigande hypotetisk temperaturökning som presenteras efter 2010. Att denna Hertzlika kurvas stigning för 90- och 00-talet beror på växthuseffekten efter 1990 kan därför ännu inte anses statistiskt fastslaget, eftersom den både stiger och sjunker tillbaka något flera gånger under loppet av så kort tid – 1990-2010, och att kurvan dessutom inte når anmärkningsvärt högt i diagrammet, utom just på den spekulativa delen. De närmsta 20-30 åren kommer därför att bli avgörande för klimatdebatten.

2)      Hur kan det vara så att de uppgifter som kommer efter 1960 förklaras vara otillförlitliga och helt utelämnas i Jones forskning annat än som rent spekulativa faktorer, när det är just mätningarna efter 1960 som har förbättrats och blivit fler och tillförlitligare och mer varierande än de föregående 100 årens mätningar? (En möjlig förklaring är naturligtvis att McKitrick och McIntyre har rätt i den kritik mot Jones som kallas för ”Hide the decline”.) Och om de nu inte har några tillförlitliga uppgifter efter 1960, varför i helvete har då den utelämnade kurvan i Jones forskningsdiagram drivits nedåt i en jämförbar motstående vinkel och utsträckning mot de uppåtgående linjerna? Hursomhelst så har klimatalarmisterna fått vatten på sin kvarn, enligt dem själva, först efter 1960. Det är först då som klimatförändringarna har ägt rum om jag har förstått det rätt att klimatalarmisterna menar. De har fått stort medieutrymme fram till tiden då de första mätbara förändringarna i temperaturen kunde fastslås i början av 2000-talet, vare sig dem är tillfälliga eller permanenta, och vare sig dem beror på människan eller naturen. Jordens medeltemperatur sägs ha stigit med 0,8 grader plus minus någon tiondels grad, men vad det kommer utav kan man bara spekulera i.

3)      Hur är det med nutida mätningar av årsringar på träd, islager på Antarktis och tundra i Sibirien tusen år tillbaka eller mer? Man kan fråga sig hur i helvete de har mätt det de påstår att de har mätt, årsringar på träd? Har de ens brytt sig om att mäta årsringar på träd i Amerika, Europa och Asien diakront, eller har de nöjt sig med att mäta årsringar inom en begränsad area i Nordamerika? Varför nämnde de ingenting om is-borrningar i Antarktis och tundraborrningar? Var de har mätt det de har mätt, och med vilka metoder, är av största vikt!

Tvivelaktig forskning, och tvivelaktig framställning av forskningen och av Climategate på Vetenskapens Värld

Varken forskarna eller Vetenskapens Värld har varit ärliga med att framställa framför allt siffrorna i diagrammens utformning lättförståeligt och konsekvent, om man ens kunde se dem i bild. Det hade varit möjligt för Vetenskapens Värld att inte beskära bilderna på diagrammen, så att det faktiskt hade gått att utläsa någonting av diagrammen för någon som studerar programmet på SVT! Det hade lätt varit möjligt att beskära bilderna på diagrammen utan att för den sakens skull utelämna någon viktig information på höger sida av diagrammet, eftersom det var på den vänstra sidan som det intressanta stod och bildrutan är bred nog för att visa hela diagrammen. Det får en att börja fundera när man bara ser en beskärd nolla, femma, nolla, femma osv. på vänster sida av diagrammets lodräta stapel på svt.play samtidigt som utfyllnad visas till höger i bild. Ibland kunde man se decennie- och årtalen i alla fall, klart och tydligt på den vågräta linjen av diagrammen. Höjdstaplarnas siffror och dessa stapelsiffrors markeringar skilde sig mycket åt i täthet, i diagrammen man fick se i Vetenskapens Värld, så mycket kunde jag konstatera utan att för den delen kunna utläsa de flesta diagrammen eller siffrornas valör. Forskarna saknade därmed en gemensam referenspunkt och Vetenskapens Världs klippning accentuerade diskrepansen. Jag skulle kunna bemöta i stort sett allting som sägs och allt som visas på bild i programmet från forskare, Vetenskapens Värld och även en del saker klimatskeptikerna säger! Ja, det finns mycket man kan säga om Vetenskapens Värld-avsnittet ”Climategate”, men en sak som jag tyckte var påtagligt var att de blandade bort korten. De klippte ihop programmet bakvänt så att de visade bemötande från klimatskeptiker först och sedan kom de med Alarmisternas försvar för sin dåliga forskning i ett senare skede av programmet. Då har de ju inte dolt någonting, de har visat allt, men de har klippt ihop programmet på ett sådant sätt så att man inte kan tolka informationen flytande, genom att de inte har satt ihop sekvenserna kronologiskt eller kausalt riktigt, om man nu inte går tillbaka och tittar och gör som jag har gjort och studerar programmet noggrant. Kausalt var det ju den dåliga forskningen följt av Climategate, som kom först. Först sedan kom kravet på att Michael Mann skulle lämna ut uppgifter om vad han grundade sin forskning på och som han inte ville lämna ut eller inte hade tillgång till. En av de ledande klimatskeptikerna sade först i programmet att Michael Mann hade hållit inne med uppgifter om väderstationer, att det bara var väderstationernas lokalisering som klimatskeptikerna behövde veta, resten kunde de ta reda på själva. Senare i programmet förklarade Mann oemotsagt att han inte hade de uppgifter som begärdes från honom. Men då hade de hoppat över att nämna att kravet från den ledande klimatskeptikern enbart gällde väderstationernas lokalisering. Det borde ha reitererats, i synnerhet med tanke på att Mann fick sista ordet i ett senare skede av programmet, trots att det borde ha varit klimatskeptikern som fick sista ordet i den kausala kedjan. Och varför sära på uttalandena i denna fråga överhuvudtaget? Det var inte berättigat med ett dikotomiskt upplägg i programmet angående dessa ”detaljer”! På detta sätt är hela programmet klippt. Hade man gjort programmet kausalt och synkront korrekt så hade programmet fått en helt annan innebörd, som det är nu så framstår kommunikationen mellan de ledande klimatskeptikerna och Mann som om den inte har varit rak. Fast de sade ju inte det, utan återigen så blandar de bort korten genom att vare sig ge nödvändig eller tillräcklig information till tittarna, på samma sätt som Michael Mann varken gav nödvändig eller tillräcklig information till den kände klimatskeptikern. Det var ju trots allt den ledande klimatskeptikern och en av de ledande klimatalarmisterna som var inblandade, så man tycker att Mann kunde bistått sin antagonist för forskningens skull, inte minst för att falsifieringskriteriet för vad som är sann forskning ska uppfyllas. Istället blir det överlappande desinformation, dels Jones och Manns bedrägliga forskning, följt av Vetenskapens Världs partiska framställning av den såkallade forskningen. Hade Michel Mann bara gett nödvändig information till klimatskeptikern så hade det varit tillräckligt för att komma ifrån den där situationen. Men det går fortfarande att åtgärda, det är inte försent för Mann än att lämna ut informationen om var väderstationerna som han har använt till sin forskning ligger lokaliserade!

 Alla vet att klimatologin är genompolitiserad och affekterad, oavsett vilket förhållande man har till den. Klimatalarmister = vänster, klimatskeptiker = höger. Det räcker om jag namnger kända miljökramande vänsterpolitiker som Al Gore och Barrack Obama, och på den andra sidan George Bush. Kan du nämna 1 känd och infödd klimatalarmist i klimatalarmisternas hemland USA, som är höger? Så varför framställer Vetenskapens Värld den som en rätt- och felfråga, där rätt är klimatalarmisternas syn på saken och att detta skulle vara byggt på ovedersägliga fakta? Att göra en partsinlaga i form av ett vetenskapsprogram, det är lågt, inte fan löser man klimatproblem på det sättet! Det är knappast någon hemlighet att fram till idag så är det i huvudsak miljökramare som söker sig till utbildningar som involverar klimatforskning, ändå framställer Vetenskapens Värld den bristande diskrepansen inom den akademiska forskningen som om den berodde på oberoende forskares enighet. Den beror på enighet, men denna enighet är inte politiskt oberoende, på den politiska scen som forskarvärlden inom området utgör!

Finns det andra faktorer, bortsett från drivhusgaser, som orsakar drastiska klimatförändringar?

Klimatförändringar har alltid varit partiella över jordklotet, så det är rätt så svårt att avgöra med hjälp av årsringar från ett tusenårigt träd i Amerika hur klimatet var i Norden under vikingatiden. Träden man undersöker bör vara från olika världsdelar och från olika longituder! Men om detta sade dem inget, vare sig Jones eller Vetenskapens Värld, hur det låg till med den saken. Det är avgörande och av yttersta vikt att man tar spridda prover på träd i olika världsdelar för hur temperaturkurvorna gick mellan år tusen och år 1900, för att kunna avgöra om det är något speciellt märkvärdigt med en diagramkurva som avviker från standardvärdet mot tidigare århundraden, vid 1990-2010. Många värden på flera av diagrammen i programmet visade inga märkvärdiga utslag för lilla istiden på 1600-talet här i Norden t.ex.. Det betyder inte att Jones och Mann och de andra klimatalarmisterna har mer rätt i att temperaturen höjts relativt oregelbundet och förhållandevis markant i modern tid i jämförelse med de tidigare tusen åren, det betyder bara att Lilla istiden inte syntes på diagrammen, eller åtminstone så utmärkte den sig inte, och då frös ändå Stora Bält vid ett flertal tillfällen under en kort period. Siffrorna på den lodräta vänstra stapeln på olika diagram skilde sig förstås åt, men frekvenserna i diagrammet gjorde det inte, de var i stort sätt lika, hackiga med vågiga toppar och dalar med samma våglängd. Så man förstår inte varför de visade diagrammen över huvudtaget, för man kunde inte få ut någonting av dem på TV då informationen från dem var otillräcklig. Men den gav den önskade bilden för alarmisterna och Vetenskapens Värld! Jag tycker inte att Vetenskapens Värld har gjort ett oprofessionellt jobb, partsinlaga som det var, jag tror snarare att det är Michael Mann och Phil Jones som har gjort dålig forskning, och det är väldigt svårt att göra ett program om dålig forskning och få det att framstå som att den är korrekt när så många misstag har begåtts i processen, både i själva forskningen och i Climategate och det som följde. Jag är inte klimatskeptiker, jag är inte klimatalarmist heller, jag är snarare av den uppfattningen att jag tror på partiella klimatförändringar på jorden, som kan vara i form av temperaturstegringar på ett ställe och temperatursänkningar på ett annat, det behöver inte bli varmare över hela klotet simultant. Jag tror på sådana förändringar och att de kommer sig av naturliga orsaker snarare än av människan. Men jag utesluter inte att människan kan ha marginell påverkan på klimatet. Fast den huvudsakliga påverkan kommer från tinande tundra i Ryssland och vulkanutbrott och sådant. Jag tror att skogsskövling har en marginell påverkan på klimatet, jag tror att havet betyder mycket och att det finns en balans mellan skog och hav. Jag tror att den syreproducerande algproduktionen ökar när koldioxidhalten i atmosfären ökar. En vulkan som har utbrott släpper i genomsnitt ut mer koldioxid, tungmetaller och sotpartiklar än vad människan gör på ett helt år, bara för att nämna ett exempel. Man bör för forskningens skull dela in jorden i ett antal klimatzoner åtminstone – som Arktisk, Nordisk, tempererad, tropisk och öken. Det blir fem zoner. Och dessutom ska man komma ihåg att sådana zoner kan flytta på sig över tiden, och att fuktighet och torka, snö och regn, och värme och kyla kan förändras mellan dessa zoner inom loppet av tusen år. Jag tror att solen betyder mycket för klimatet på jorden. Men om till exempel tundran i Sibirien tinar och den börjar släppa ut sumpgas så kan det öka på naturliga temperaturökningar på jorden i långt större utsträckning än människans utsläpp av växthusgaser. Jag utesluter inte att människan kan vara den faktor som tippar över den processen. Och då är det både människan, solen och jorden som påverkar växthuseffekten på jorden. Sedan är det en annan viktig faktor som påverkar jorden olika beroende på var man bor, jordens lutning i förhållande till dess bana runt solen. Jordens axel förskjuts, så att vid den tidpunkt då jorden är som längst bort från solen så kan vi här i Sverige råka ha minimalt med solinflöde vintertid.., eller maximalt. Visserligen så är i skolböckerna planeternas elliptiska banor runt solen klart överdrivna (utom för planetoiden Pluto) för att man ska förstå att planeternas banor är elliptiska. I verkligheten så skiljer sig jordens avstånd från solen kanske två procent från när jorden är som närmast solen och när jorden är som längst ifrån solen. Men om dessa två procent sammanfaller med jordaxelns minst gynnsamma träffyta vintertid från solen här i Norden så kanske vi får se en mindre istid i Skandinavien. Hur långa dem cyklerna är det vet väl ingen? Det skulle kunna vara en faktor till drastiska och partiella klimatförändringar. En annan förklaring skulle kunna vara att den magnetiska Nordpolen förflyttar sig över loppet av tid. Men min favorithypotes är att Gud med människans hjälp vill förhindra en istid just nu, och därmed tajmade han människans högsta ”karbon-civilisation” med vår markanta växthuseffekt, med den tidpunkt då det normalt skulle bli en ny istid, så att de tar ut varandra och att resultatet blir ungefär status quo. Annars är ju en istid ”due” (på tiden), eftersom i alla fall jag har hört att en istid kommer vart tiotusende år. Det var i alla fall tiotusen år sedan den senaste istiden försvann. Jag säger detta med glimten i ögat och en portion självironi!

1 chans på 200 att en människoskapad växthuseffekt koinciderar med en motverkande istid

Om man ska räkna med att växthuseffekten är människoskapad och har uppstått som ett resultat av människans aktivitet under de senaste 50 åren, och att en istid kommer vart tiotusende år, så måste man se det som att det är 1 chans på 200 att det skulle vara en slump. Är det så att en människoskapad växthuseffekt tar ut en istid så finns Gud med en sannolikhet av 199 chanser mot 1! Om det nu är så att det är tiotusen år mellan varje istid, som det har nämnts. Men klimatalarmisterna som alltid är vänstersnubbar, och förmodligen humanister de flesta av dem, har väl svårt för att köpa dem följderna av sin egen forskning? Det skulle vara så typiskt i så fall. När man vänder deras egna forskningsgärningar mot dem så förnekar de sin egen forskning helt plötsligt. För om klimatalarmisterna inte får rätt i att temperaturhöjningarna blir markanta i framtiden, ja då blir följden att Gud finns och har intervenerat på jorden, om de skall hålla kvar vid sin ”närmast övernaturliga tro” på uppvärmningseffekten, och sin livsgärning inom ”klimatforskningen”. De måste då erkänna Guds existens med en sannolikhet på 199 mot 1, förutsatt att deras forskning var korrekt! Samtidigt kvittar det vilka intervaller istiderna kommer med för argumentets skull, men inte för sannolikheten för Guds existens. Vilken vision, ateisterna kommer att tvingas välja mellan att tro på Gud alternativt att förneka sin egen livsgärning. Så blir det inga fem- tio- eller femtongradiga temperaturhöjningar över jordklotet överlag, ja då vet ni vad som gäller!

Fraktfartyget Emma Maersk förorenar lika mycket som 50 miljoner bilar

Människans drivhusgaspåverkan är jag inte rädd för. Havens sjukdomar, försurning, övergödning, PCB och tungmetallutsläpp däremot fruktar jag för! Tänk om vi kunde satsa bara en bråkdel av pengarna vi slänger bort i onödan på att motverka  växthuseffekten, på att hålla haven rena och bevara regnskogen istället. Klimatalarmisterna koncentrerar sig på helt fel saker, bilar och flyg, när de borde söka lösningar för fartygstrafikens utsläpp! Flyget är flera gånger miljövänligare än bilen utslaget per person och antal mil, och bilen i sin tur hamnar totalt i skuggan av fartygstrafiken http://rogerklang.wordpress.com/2010/09/19/flyget-ar-kanske-en-liten-miljobov-men-det-ar-ingen-miljobov-for-vaxthuseffekten-varfor-sager-man-inte-det-da/. Det danska rederiet Maersks tusenhövdade fartygsflotta släpper ut över en miljon ton svaveldioxid per år. Det är lika mycket som 9 miljarder bilar (9 000 000 000 bilar) – tolv gånger så många bilar som det finns på jordklotet. Svaveldioxid löser sig lätt med vatten och orsakar försurning. Enbart Emma Maersk, världens största containerfartyg, släpper ut lika mycket svaveldioxid som 50 miljoner bilar (50 000 000 bilar). Tusen fartyg räcker ändå inte långt för att transportera allt det gods världen behöver varje år. Åtgärder mot drivhusgasutsläpp är för snedfördelat för att kunna ha någon effekt på miljön, och resultaten är därmed närmast totalt marginaliserade, förutsatt att drivhusgasutsläpp orsakar miljöförändringar i första rummet. Svaveldioxid vet vi gör det! Det vi verkligen behöver titta på är mängden sotpartiklar och tungmetaller i utsläppen, inte mängden drivhusgaser. Sotpartiklar har betydligt större chans att förändra klimatet än drivhusgaser, om ni frågar mig.

Se även mina tidigare artiklar: http://rogerklang.wordpress.com/2008/10/23/hans-jelbring-vs-erland-kallen/

http://rogerklang.wordpress.com/2009/05/16/isflak-stora-som-gotland-bryts-forvisso-ibland-loss-fran-arktis-men-det-ar-fran-antarktis-som-farhagor-kvarstar/

http://rogerklang.wordpress.com/2009/10/04/geofysikalisk-klimatologi-halften-vetenskap-halften-religion/

http://rogerklang.wordpress.com/2009/12/12/vem-har-bevisbordan-%e2%80%93-klimatalarmisterna-eller-klimatskeptikerna/

Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 10/11/2010

Annonser

Posted in Biologi, Geofysik och klimatforskning, Geologi, solsystemet | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »