Regor Gnalk´s allmänvetenskapliga blogg

Just another WordPress.com weblog

Archive for oktober, 2011

Det är månens dragningskraft som orsakar islossningen i Arktis, inte ishavets ”värme”.

Posted by Roger Klang på oktober 14, 2011

Utgå från naturtillståndet och räkna
framåt i tiden, inte från drivhusteorin räknandes bakåt i tiden!

Anledningen till att stora isflak bryts loss från isen
Arktis och isen på kontinenten Antarktis omkringliggande vatten, är kanske inte
för att det blir varmare i atmosfären eller i ishaven, det kommer sig kanske av
månens dragningskraft som orsakar
spänningar i isen och över tiden bryter loss isen i stora sjok
? Jag tänker
så här; Både vattnet i Arktis och utanför Antarktis är en bra bit under 0
grader året om, så det kan inte vara varmare vatten som orsakar sprickorna i isen
som leder till islossning, ovanför en viss breddgrad i alla fall. Likadant med
temperaturen i atmosfären, den är ständigt under 0 grader och kan inte smälta
eller orsaka sprickor i isen som leder till islossning. Att isflak, ibland
stora som Gotland, bryts loss i Arktis måste därför vara ett normaltillstånd
orsakat av månens dragningskraft! I annat fall kan man undra vad Titanic sjönk
på grund av, om islossning är ett nytt fenomen. Sannolikt är det inte normalt
på samma sätt att stora issjok bryts loss från kontinenten Antarktis och glider
ned i havet, eftersom den is som ligger på kontinentens fasta mark inte kan utsättas
för samma krafter genom månens dragningskraft, endast den is som täcker vatten
i Ronne Ice Shelf och Ross Ice Shelf kan brytas itu och glida ut till varmare
vatten och smälta. Men det är generellt så att Antarktis omkringliggande vatten
är betydligt mer ”isolerat” ifrån varmare strömmar i norr på ett helt annat
sätt jämfört med hur Arktis påverkas av Golfströmmen. I Västantarktis tycks det
finnas en liten svaghet i det slutna antarktiska systemet, men å andra sidan så
växer isen till i Ross-havet i östra delen av Antarktis.

Fast nu är det bevisligen så att Arktis is har smält bort en
hel del de sista 10 åren (Nordostpassagen är isfri, delar av året), så om detta
är en tillfällighet så är det en mycket väl sammanfallande tillfällighet med
teorin om den människoorsakade drivhuseffekten som ju kom innan man hade börjat
se några verkliga tecken på klimatförändringar (teorin kom på 80-talet). För
mig är det inga problem att erkänna denna konvergens (konvergens =
sammanfallande) av teori och realitet. Men även om Nordostpassagen är i det närmaste
genomkorsbar större delar av året i dagsläget så betyder det inte att det beror
på människans påverkan på klimatet märk väl, redan 1878 reste Adolf Erik
Nordenskiöld med fartyget ”Vega” genom passagen.*** Att i vetenskapliga sammanhang
utgå ifrån att klimatförändringarna är orsakade av människan är att ”beg the
question” (begging the question = cirkelresonemang), ovetenskapligt helt enkelt.
Att utgå ifrån människans påverkan på klimatet och därefter dra slutsatser om
miljön bakåt i tiden, är galet. På det bakvända viset kan man bevisa allt och
ingenting. Jag ska här nedan reiterera mig (reiterera = återupprepa), eftersom
det är svårt att uttrycka sig korrekt och fullödigt med några meningar så att
alla förstår. Läs noga de numrerade passagerna en och en och försök dra dina
slutsatser om vad jag menar, och förstår du inte den första passagen så kanske
du förstår den andra eller den tredje eller åtminstone den fjärde när du
studerar dem:

1)
Det borde vara så att klimatforskare insåg att
man utgår från naturens ”eviga” naturliga tillstånd, och därifrån kastar fram
teorier som klimatmodeller efter mänsklighetens orsakade växthusgasutsläpp.
Inte i helskotta förutsätter man att människans utsläpp, vilket enligt de
flesta klimatforskare skulle leda till växthuseffekt, är den utgångspunkt
forskarna bör ha! När man påstår att det naturliga sättet att se på saken (det
naturliga sättet = att det egentligen är de domedagsprofeterande
klimatforskarna som ska bevisa att naturliga variationer i klimatet inte är
naturliga variationer) inte är det som
måste bevisas, så visar man en tydligt oseriös sida. Hur ska man någonsin kunna
använda sig av forskning i det förflutna, typ årsringar på träd, borrkärnor i
is och tundra etcetera om man inte har ”det naturliga förloppet” eller
naturtillståndet att utgå ifrån? Om man utgår från klimatmodellen ”drivhuseffekten”
så kompliceras sådan forskning genom att man vänder på problematiken och räknar
åren baklänges. Med en sådan metodik kan man bevisa vad som helst och
ingenting, det blir ett cirkelresonemang där man utgår från det man försöker
bevisa!

2)
Den ”eviga” alt. den cykliska isen måste vara
det vi utgår ifrån när vi drar slutsatser om klimatet! Borrkärnor från Arktis
och Antarktis och tundror på kontinenten samt årsringar på gamla träd får tjäna
som vår utgångspunkt, inte klimatförändringar som utan nödvändig och
tillräcklig grund anses orsakad av människan, eller med andra ord – som anses
vara ”symtom” på en sjukdom som ju inte är diagnosticerad då vi inte har
bevisat det kausala sambandet mellan människa och drivhuseffekt eller orsaken
till väderomslaget i det Arktiska området! Det positiva är att detta låter sig
göras.

3)
Utgår man ifrån de partiella
klimatförändringarna eller symtomen – som kan feldiagnostiseras och bli en
faktoid (faktoid = osann sanning, dvs. påståenden som uppfattas som sanna men
som i själva verket är felaktiga) – som orsakade av människan så förutsätter
man det man försöker bevisa när man därefter räknar eventualiteter bakåt i
tiden. Ser man det däremot från rätt håll i tidslinjen och låter forskningen
utgå ifrån Arktis och Antarktis historia och därigenom dra slutsatser om
mänsklig påverkan på klimatet, så blir det inte fråga om ett ”Begging the
question” som det blir med klimatalarmisternas förhållningssätt, eftersom man
då inte utgår ifrån den påstått människoorsakade drivhuseffekten och deducerar
att isen smälter på grund av den.

4)
Frågan som borde ställas är inte; ”när isen
smälter på grund av människans påverkan på miljön, vad händer då med miljön?”
(Cirkelresonemang.) Frågan som borde ställas är; ”finns det någon grund för
påståendet att isen smälter bort på grund av människans påverkan?” Endast så
anländer man till det mål som klimatforskarna vill nå – klimatskeptikernas
lyhördhet alt. submission (underkastelse)! Dit når man genom att ta borrprov på
Grönland, Arktis och Antarktis. Dit når man genom att studera levande och döda
träds årsringar på alla nordliga och sydliga breddgrader och jämföra dem med
varandra. Dit når man genom att studera tundran i Ryssland och dess gasutsläpp
i atmosfären genom tiderna fram till och med idag. Dit når man genom att beakta
landvulkaners aktivitet i det förflutna. Och alltihop tillsammans. Universiteten
borde samarbeta så att vi kommer fram till ett tillfredsställande svar, vare
sig detta svar är tillfredsställande för klimatalarmisterna eller inte! (Frågan
är om ett nekande svar är tillfredsställande för dem, eller om en bekräftelse
av drivhusteorin ger dem mer tillfredsställelse?)

Dessbättre så tycks forskarna numera ha förstått att de
måste borra i tundror och is, samt räkna årsringar i gamla träd lokaliserade
över hela norra och södra halvklotet, för att komma fram till sanningen. Vulkanologi
och global historieforskning är de sista pusselbitarna att addera. Så frågan
är; har det funnits andra epoker då
Arktis och Antarktis minskat alt. ökat i storlek efter den senaste istiden?
Man
bör också dela upp frågan dikotomiskt (dikotomi = logisk delning av en klass i
två varandra uteslutande underklasser) och ställa sig frågan om detta då har
skett synkront alt. diakront polerna emellan, och om det
har skett cykliskt eller oregelbundet på respektive pol, samt om
detta tillbakadragande alt tillväxande av isen har skett partiellt eller genomgående i
polernas alla väderstreck. Frågan i fetstil ovan är den överordnade frågan, som
bara kan besvaras med hjälp av isborrkärnor och äldre lager tundra samt gamla
träds årsringar.

Får jag bli lite ovetenskaplig? (Var inte orolig, såväl som
jag är ovetenskaplig så är jag i huvudsak logiskt resonerande efter detta.) Men
det är också så att jag tror på en Gud, och jag tror att denne Gud mycket väl
kan ha tajmat en människoorsakad drivhuseffekt med en begynnande istid, för att
ge oss nordbor lite mer tid innan nästa istid drar över oss, genom att skjuta
fram en begynnande istid som skulle ha kunnat vara över oss idag, om det inte
hade varit för människans påverkan på klimatet. Jag vill inte här gå in på
varför jag tror det, för det vore meningslöst när alla klimatforskare i det här
landet är ateister (alt. bokstavstroende ett fåtal, men det är lika illa), men
vi vet att det kommer en istid ungefär vart tiotusende år och det är hög tid
för en ny istid eftersom det var tiotusen år sedan sist. Detta med att en istid
är due, är också en mycket väl
sammanfallande tillfällighet med människans karbonepok. Man tycker att kan man
oreserverat tro på den människoskapade växthuseffekten, så kan man tro på Guds
hand, i båda fallen så rör det sig om en tro eller övertygelse eftersom inga
greppbara bevis kan kastas fram för endera tron, endast ett (1) godtagbart bevis
eller snarare indicium finns till förmån för den människoskapade
växthuseffekten – drivhusperioder i det avlägsna förflutna (dinosaurietider) –
men på den tiden var vulkanerna fler och mycket mer aktiva och Pangea
existerade fortfarande och var en samlad landmassa centrerad runt ekvatorn,
Antarktis var en del av Pangea och Arktis kan mycket väl ha samexisterat med en
isig sydpol utan någon kontinental berggrund. Men jag är nog tämligen ensam om
att tro på en intervenerande Gud som skapat geologiska förutsättningar,
Arktiska förutsättningar och atmosfäriska förutsättningar för Sveriges existens
skull.

***”Nordostpassagen
är sjövägen norr om Europa och Asien mellan Atlanten och Stilla havet.

Åren 18781880
blev Adolf Erik Nordenskiöld under Vegaexpeditionen
med skeppet ”Vega” den första att färdas genom hela nordostpassagen.

På 1930-talet startades kommersiell sjöfart längs hela passagen, dock
endast sommartid. Sedan 1990-talet förekommer bara sjöfart längs delar av
leden.

Den 7/9 2009, under arktis islägesminimum, lyckades två starkt
isklassade fraktfartyg från det tyskägda rederiet Beluga Shipping med
atomisbrytarassistans ta sig igenom hela Nordostpassagen till den
sibiriska hamnen Novyy Port/Yamburg. Den globala uppvärmningen anses numera ha
gjort Nordostpassagen isfri längre tider, vilket öppnar nya möjligheter för
sjöfartsnäringen.” Citat; Wikipedia

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 14 oktober 2011

Annonser

Posted in Geofysik och klimatforskning, Geologi, solsystemet | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »