Regor Gnalk´s allmänvetenskapliga blogg

Just another WordPress.com weblog

Archive for the ‘solsystemet’ Category

Tidsresor är bevisligen möjliga både framåt och bakåt i tiden

Posted by Roger Klang på mars 25, 2019

Tiden är relativ men tidslinjen är alltid densamma och den går framåt.

 

Låt oss laborera med ett par tvillingar. Tvilling nummer 1 reser iväg i ett rymdskepp i en tur runt galaxen i 150 000 km i sekunden. Tvilling nummer 2 är kontrollobjektet som är kvar på jorden. Kontrolltvilling nummer 2 kommer att åldras i samma takt som alla andra som befinner sig på jorden. Tvilling nummer 1 kommer tillbaka till jorden efter X antal dagar. I verkligheten så skulle tvilling nummer 1 möjligen vara i livet när han kom tillbaka till jorden, men kontrolltvilling nummer 2 skulle vara död sedan länge. Men vi bortser från det i den här hypotesen eftersom detta lilla irriterande faktum inte har någon bäring på logiken i exemplet. Anledningen till att tvilling 1 är så mycket yngre efter att ha rest i 150 000 km i sekunden i X antal relativa år i förhållande till kontrolltvillingen förklaras av Einsteins allmänna relativitetsteori. Tvilling 1 har alltså rest tillbaka i tiden i hans ”äldre” brors ögon. Men det är omöjligt för tvilling nummer 1 att resa bakåt i tiden till tiden för eller före han gav sig av. Det är fysikaliskt omöjligt.

varför ska man då inte se det som att kontrolltvilling nummer 2 på jorden har rest bakåt i tiden istället för tvilling nummer 1 i rymdskeppet? Är det inte lika logiskt att tro att tidsresan har gått bakåt för kontrolltvilling 2 när hans bror på rymdskeppet bevisligen blir yngre? Det finns en stor stötesten för det synsättet. Det är nämligen rymdskeppet som är en tidskapsel, inte jorden och resten av universum. Rymdskeppet står inte still medan jorden och resten av universum rör sig bort från rymdskeppet i 150 000 km/s. Följaktligen så är det tvilling nummer 1 i rymdskeppet som reser tillbaka i tiden i sin egen lilla tidskapsel. Han blir ju yngre i förhållande till omvärlden. Det är så man måste se det. Nyckelordet är ”tidskapsel”.

Att resa i tiden har dock sina begränsningar eftersom man alltid åldras i förhållande till sin omgivning vilken hastighet man än färdas i inom ramen för dem fysikaliska lagarna. Kontrolltvilling nummer 2 kommer vid återseendet av tvilling nummer 1 att se en något åldrad tvillingbror än vad han kommer ihåg. Såtillvida tvilling nummer 1 inte har rest i fulla ljusets hastighet vill säga.

Tiden är relativ för båda objekten men tidslinjen är alltid densamma och den går framåt. Tidsresor är bevisligen möjliga därför att tiden är relativ inom fysikens lagar, enligt Einsteins relativitetsteori, som jag beskriver i text och bild i denna bok.

Ju större objekt som reser bakåt i tiden (läs; långsammare framåt i tiden än omgivningen), desto mer energi krävs det dels för att accelerera och dels för att kröka sin bana så att man kommer tillbaka till utgångspunkten. Det skulle krävas ett svart hål och en bana nära det svarta hålet för att kröka ett större föremåls bana väsentligen som färdas i 150 000 km i sekunden.

Large Hadron Collider kan kröka partikelbanor och skicka partiklar bakåt i tiden i förhållande till omgivningen. Men partiklarna kan ändå inte anlända till utgångspunkten före eller när de skickades iväg.

Relativitetsteorin tillåter inte tidsresor som skulle medge att två versioner av samma objekt existerar simultant. Relativitetsteorin tillåter inte att ett yngre och ett äldre föremål av samma sak koexisterar.

För att resa framåt i tiden behöver en tidsresenär bara bosätta sig på en mindre massiv planet än jorden längre ut i solsystemet. Han kommer om han dör en naturlig död att dö tidigare än om han hade stannat kvar på jorden, men skillnaden i livslängd kommer att vara försumbart liten. Han kommer inte att kunna möta sitt framtida jag annat än i spegeln. Vad en tidsresenär däremot inte kan göra är att resa framåt i tiden i förhållande till en kontrolltvilling på jorden, genom att skjuta ut sig från och lämna jordens gravitationsfält i någon som helst riktning. För gör han det så kommer han de facto att göra en tidsresa bakåt i tiden och så kommer även den som lämnar jorden med hjälp av termisk energi, för att bosätta sig på en mindre massiv planet längre ut i solsystemet, att göra. Du kommer att förstå varför när du har läst den här delen av boken till slut.

 

Bild 1.

(1.) Vid frånfärdens start om vi bortser från accelerationstiden, så färdas rymdskeppet i 150k i förhållande till jorden. Det finns ingen absolut hastighet i rumtiden, utom ljusets hastighet i vakuum.
(2.) En tidsresenär behöver samma tid för att färdas från Jorden, som han behöver för att möta jorden på återvägen i samma hastighet. Det betyder att tidsresenären åldras lika långsamt i förhållande till jordens befolkning under såväl frånfärden som återfärden.

A) I exemplet ovan startar rymdskeppet från jorden och färdas högerut med en energimängd motsvarande 180k. 30k+150k i en utomstående betraktares ögon. Hastigheten relativt jorden är dock 150k.
B) På tillbakavägen färdas rymdskeppet också med en energimängd motsvarande 180k. Hastigheten relativt jorden är dock samma 150k.

Skulle rymdskeppet startat från jorden och färdats vänsterut så skulle det krävas samma energimängd – 180k – för att uppnå en relativ hastighet av 150k under frånsträckan i förhållande till jorden. Problem tycks uppstå när rymdskeppet och jorden möts eftersom jorden färdas i mötesriktningen. Men detta är ett illusoriskt problem, för energimängden är motsvarande 180k under såväl frånfärden som tillfärden till jorden.

 

Bild 2.

 

1. Vi bortser i ett avseende från accelerationen för rymdskeppet, när det gäller den mycket enkla matematiken ovan.
2. Det svarta hålet i exemplet ovan färdas i samma hastighet och riktning som jorden.
3. Rymdskeppet måste för exemplets skull varva det svarta hålet på ett sådant avstånd att rymdskeppet inte accelererar, om detta ens är möjligt att göra om rymdskeppet ska kunna återvända i samma riktning med hjälp av ett singulärt svart hål som rör sig i riktning högerut i exemplet ovan.
4. Hade utgångspunkten jorden färdats i 200k, så hade rymdskeppet inte kunnat accelerera till mer än 100k eftersom ljusets hastighet eller 300k är den högsta möjliga hastigheten.
5. En tidsresenär i exemplet ovan tillryggalägger lika lång sträcka för att färdas från Jorden till det svarta hålet, som han behöver för att färdas med utgångspunkt från det svarta hålet till jorden på återvägen. Över samma resesträcka visar en i rymdskeppet före avfärden synkroniserad klocka med en klocka på jorden samma tidsuppfattningar på återvägen såväl som under frånfärden vid en relativ hastighet av 150k jämfört med jorden och det svarta hålet.

Jordborna och tidsresenären åldras lika snabbt respektive långsamt i förhållande till varandra under återfärden som de gjorde i förhållande till varandra under frånvägen. Det är alltså hastigheten som sådan, som ett objekt färdas i, som avgör hur snabbt det åldras i förhållande till andra objekt, och inte det att objekt färdas ifrån eller mot varandra. Men alla objekt står alltid i relation.

Så här ser en linjär beskrivning ut:

 

Bild 3. och 4.

1. Rymdskepp a) och b) och c) i bilden ovan behöver exakt samma mängd energi för att accelerera till 150k i förhållande till jorden.
2. Det kvittar i vilken riktning rymdskeppet rör sig i en linjär beskrivning såväl som en icke-linjär beskrivning, med samma mängd energi för rymdskeppets framdrivningssystem. I förhållande till jorden kommer ändå hastigheten att konsekvent vara konstant.
3. Rymdskepp a) kommer för en utanförstående och ”stillastående” betraktare ifrån ditt synfält att röra sig uppåt, och snett till höger i samma takt som jorden rör sig åt höger. Den extra kraft som behövs för att tillryggalägga denna extra sträcka på samma tid, motsvarar den extra kraft som krävs för att accelerera till 150k i linjär högerriktning såväl som linjär vänsterriktning med start ifrån ett objekt som jorden i linjär rörelse.

 

Bild 5.

Bild 6.

Bild 7.För förståelsens skull är i exemplet (Bild 7. ovan) energimängden ekvivalent med velociteten för Planeten A plus velociteten på den kropp som skjuts ut från detta större objekt A, samt velociteten för Planeten B plus velociteten på den kropp som skjuts ut från Planeten B. Bägge kropparna har en hastighet av 100k sett från både Planeten A och Planeten B. Kroppen som skjuts ut från Planeten B åldras således lika snabbt eller långsamt i förhållande till kroppen som skjuts ut från Planeten A. Det finns en absolut hastighetsskala som sträcker sig från 0 upp till 300,000km/s. Den högsta hastigheten är reserverad för elektromagnetisk strålning och ljus och det är genom att mäta dessa som vi kan veta vilken den högsta hastigheten är eftersom ljusets hastighet i vakuum är en konstant. Men enligt Einsteins Relativitetsteori så uppfattas ljusblixtar från lika stora avstånd för människor, djur och sensorer som färdas i extrema hastigheter relativt en stillastående betraktares synvinkel komma vid olika tidpunkter trots att avstånden alltså är lika stora, beroende på om minst en av betraktarna kan färdas nära ljushastigheten. Kroppen som skjuts ut från Planeten B ovan åldras lika långsamt i förhållande till bägge planeterna A och B som kroppen som skjuts ut från Planeten A åldras i förhållande till planeterna A och B gör eftersom planeterna har samma massa och kropparna är av samma rakettyp och har samma energimängd. Den sammanlagda energimängden vid en kollision är 130E+130E=260E för kropparna, men dessa kroppar har en relativ hastighet av sammanlagt 200k i förhållande till planeterna. Vi får här bortse från att bränsle de facto omvandlas till ljus, termisk energi och rörelseenergi och försvinner ut genom utblåset och att termisk energi ackumuleras i raketkroppen under tiden reaktionen i förbränningen driver raketen framåt.

 

Gravitation = Acceleration

E = mg
E = ma
ma = mg inverterat

Teckenförklaring: E = energimängden, m = massa, g = gravitationskraft, a = acceleration

 

En kropp med en massa 10 som släpps mot ett objekt med en massa ~1,000 miljoner accelererar mot impact mot det objektet på samma tid som en kropp med en massa 0,001 som accelererar mot samma objekt gör. Två objekt med en massa 500 miljoner som attraherar varandra från samma avstånd kommer att attrahera varandra och nå impact på samma tid, som vi förutsätter för kropparna med massorna 10 eller 0,001 mot ett objekt med en massa ~1,000 miljoner. (Bild 8. nedan)

Det enda som skiljer gravitation från acceleration är att gravitation alltid arbetar mot en punkt i rummet medan accelerationskällan är den termiska energin. Ett accelererande objekt kan därför rikta sin energi och ändra kurs i rumtiden. Lägesenergi är konservering av energi och utan lägesenergi hade vi ingen gravitation. Annars är gravitation och acceleration två sidor av samma mynt. (Bild 9. nedan)

 

Bild 8.

Bild 9.

För att accelerera en massa 0,001 till 30k behöver man inte samma mängd energi som man behöver för att accelerera en massa 1,000 miljoner till 30k, i förhållande till en referenspunkt.

Låt oss säga att gravitationen hos ett större objekt har en kraft -10. Då måste också accelerationen hos en kropp som kan fly gravitationsfältet ha en acceleration som överstiger 10. Har den en accelerationskraft 10 så kan inte kroppen fly den större massans gravitationsfält. Där av följer att ma = mg inverterat. Energimängden E som krävs för att accelerera den lilla kroppen varierar beroende på den lilla kroppens massa. Om gravitationskraft -10 och accelerationskraft 10 har samma värde inverterat så måste det finnas en konstant vid det större objektets yta. Den konstanten måste vara lägesenergin dvs. materian. Det är intressant att krafterna har en gummisnoddsverkan där all riktad kraft från konstanten upp till 10 medför en rörelse som kan sträcka sig ända ut till gravitationsfältets yttersta gräns i rymden men slutligen leder till att energin återförs till det slutna systemet. Massan lånar alltså energi men återför den extra energin när den kraschar på det större objekt den lämnade. När du tar ett skutt på jorden så börjar skuttet med en elektrisk reaktion i muskulaturen, och under hoppet eller snarare innan när du lagrar energin som ett mänskligt batteri, lånar du mikroskopiskt lite energi från jorden och lämnar tillbaka energin när du landar. Det enda sättet att stjäla energi är att lämna solsystemet bakom sig för gott.

Elektromagnetism är ett naturfenomen som kan skapas (och lagras) genom termiska reaktioner och rörelse i elektriskt ledande kroppar, typ som i jordens inre. Elektromagnetism är ett specialområde inom fysiken. Kroppen har gott om lagrad överskottsenergi den kan utnyttja för att skapa rörelse. När friktionen i muskulaturen blir för stor och värme blir en biprodukt av rörelserna så måste kroppen kylas ned precis som hos en förbränningsmotor. Den termiska reaktionen över 37,4 grader är en oönskad biprodukt. Endast naturen som skapade djuren och människan och den naturskapade människan har tämjt elektromagnetismen. Naturen har gjort så genom att vara så lat som ytspänningen hos en såpbubbla är, det går aldrig åt mer energi än vad som är absolut nödvändigt för att åstadkomma rörelse hos en biologisk kropp.

Termiken hos förbränningsmotorer bör inte ses som en biprodukt av friktionen hos kolvar mot motorblockets förbränningskamrar. Den bör snarare ses som en energiutjämning till omgivningen från den termiska reaktionen i förbränningen. Energiutjämningen orsakas av friktionen som reducerar effekten för motorn. Energiförlusten kan inte överstiga energin i den sammanlagda mängden explosioner. Det är den termiska förbränningsreaktionen, som precis liksom en raket gör, driver fordonet framåt. Konstruktionen är viktig men framdrivningen sker genom en termisk reaktion under antändningen vid bränsleinsprutningen.

Man kan räkna ut den ultimata accelerationshastigheten för en raket om den ska undfly ett gravitationsfält, beroende på energimängden i bränslet, förbränningshastigheten, förbränningskammarens diameter och vikten av hela det fulltankade rymdskeppet. Utskjutningsplats, utskjutningsriktning och utskjutningsvinkel förutsätts här alltid vara densamma.

Det finns en sak som jag inte har något svar på, och det är vad som orsakar att ett ämne typ Uran är mer lättreaktivt än en motsvarande vikt i bly och därmed förefaller ha en större energimängd. Enligt min teori så har inte 10 kg Uran en större energimängd än vad 10 kg bly har. Allting som väger 10 kg här på jorden har samma energimängd enligt min teori. Sedan att man kan åstadkomma att ett ämne som plutonium eller Uran genom en reaktion kan frigöra stora mängder energi på kort tid, alltså omvandlas till en ljusblixt, termisk energi och rörelseenergi är inte konstigare än att man genom en reaktion orsakad av en tändsticka och ett plån kan frigöra en viss mängd energi ur papper som brinner och orsakar ljus och termisk energi, när man inte kan frigöra någon energi att tala om ur bly. Svaret är väl att vi bör leta efter svaret i mikrouniversum, dvs. inom partikelfysiken.

Vi föreställer oss att en kropp med en massa 10 graviteras lätt knuffad i en riktning rakt mot ett objekt med en massa 1,000 miljoner. Då måste i praktiken den mindre kroppen vara människotillverkad, för detta sätt att ställa upp exemplet på är Newtonskt äpplet-som-faller-till-marken likt. Ett objekt med en massa 1,000 miljoner som attraherar en totalt främmande kropp med en massa 10, kommer att åldras lika snabbt eller långsamt som kroppen med massan 10, när den mindre kroppen attraheras mot det större objektet. Det större objektet har en större massa vilket saktar ned tiden för det objektet sett av en utanförstående betraktare. Men den lilla kroppen accelererar mot det större objektet vilket orsakar att den lilla kroppen åldras motsvarande långsammare i förhållande till en utanförstående betraktare. Den lilla kroppen är nästan viktlös i detta tillstånd, men i teorin så rör sig det stora objektet motsvarande den lilla kroppens massa mot den lilla kroppen. När den lilla kroppen kraschar mot det stora objektet så övergår den extra rörelseenergi som den lilla kroppen hade till det stora objektet genom den impact som kommer. Samtidigt så tillförs lägesenergin från den massa som den lilla kroppen hade och det stora objektets gravitationskraft ökar vilket i sin tur innebär att det större objektet åldras mikroskopiskt långsammare. Det större systemet tillförs energi.

Om vi föreställer oss att vi istället accelererar en kropp med massan 10 med start från ett objekt med en massa 1,000 miljoner, så kommer den mindre kroppen att på grund av sin acceleration från det större objektet att åldras långsammare. Den enda referenspunkt vi har är det större objektet. Det som betyder någonting är den energimängd som krävs för att accelerera från det stora objektet och som vi redan har konstaterat så spelar det ingen roll i vilken riktning från ett objekt, som färdas i säg 30k i en särskild riktning, som vi väljer att med termisk energi skjuta ut en kropp ifrån, därför att den energi som krävs för att uppnå en viss hastighet i förhållande till referenspunkten är densamma oavsett utskjutningsriktning. Med andra ord så kvittar det om det större objektet färdas i 30k åt höger och vi väljer att skjuta ut en kropp med en massa 10 åt vänster för i förhållande till det större objektet så färdas kroppen med en massa 10 snabbare och åldras långsammare oavsett utskjutningsriktning i jämförelse med det större objektet, alltså referenspunkten. Skillnaden i åldrandet är ytterst liten utom vid extremt höga hastigheter. Slutsatsen är i detta fall att det större objektet förlorar motsvarande energi eller den lilla kroppen lånar i alla fall energi från det större objektet/systemet.

Exemplets värden (Bild 10. och 11. nedan) visar att rörelseenergi är ekvivalent med materia. Ljusets hastighet = 298,000 km/s. Varken a. eller b. kan accelerera till mer än 1,000 km/s i förhållande till referenspunkten dvs. det stora objektet.

Bild 10.

Bild 11.I exemplen ovan skulle det krävas extrema mängder energi för att accelerera till de sista möjliga 1,000 km/s. Skulle objektet i mitten ha accelererat i fulla ljusets hastighet så skulle det ha samma egenskaper som ett svart hål. Ingen massa skulle ha kunnat lämna objektets yta och emitterande ljus skulle ha släckts ut enligt bilden nedan.

 

Bild 12.


Energimängden hos olika objekt kan variera, men den är inte oändlig. Om ett objekt A och ett objekt B är på kollisionskurs med en sammanlagd hastighet av 400 000 km/s så kan energimängden inte överstiga den om de hade mötts i en sammanlagd hastighet av 300 000 km/s, enligt en erkänd tes. Därför kan C i E=mc² aldrig överstiga 300 000 km/s. E står för energi, M står för massan och C står för objektets hastighet.

Jag roade mig med att genom att använda mig av Einsteins formel räkna ut hur mycket energi det skulle krävas att accelerera 10 kg till ljusets hastighet:

E = 10 x 300 000 x 60 x 60 (²)
E = 1,166,400,000,000,000,000,000 Joule

För fotoner som rör sig i ljusets hastighet gäller E=cp där E står för energi, c står för ljusets hastighet och p är dess rörelsemängd. Fotoner har ingen vilomassa. Ljusets hastighet i vakuum är oberoende av observatörens rörelse. En observatör kan inte se en foton som är på väg åt ett annat håll än mot hans öga alt. böjs av ett objekt alt. reflekteras från en annan yta, typ månen. Det stjärnljus som är på väg åt motsatt håll kan inte mätas från en och samma plats, och kunde man mäta det så skulle det visa sig att det färdades i 300 000 km/s mot mätplatsen som måste vara lokaliserad på helt annan plats. Om man gör ett experiment på jorden där man från två motsatta håll mäter ljusets hastighet från en ljuskälla så visar naturligtvis de motstående oberoende mätningarna var för sig 300 000 km/s. Detta för att mätningarna görs från strålningskällan ut till mätplatsen. Det är omöjligt att tala om relativ hastighet för ljuset i vakuum, för även om man kan föreställa sig i huvudet att de oberoende motstående mätningarna av ljusets hastighet kan läggas till varandra så att totalsumman blir 600 000 km/s, så har detta ingen inverkan på de fysikaliska lagarna. Två olika observatörer kommer alltid att uppmäta samma ljushastighet oavsett hur de rör sig i förhållande till varandra, det är det som är viktigt. Om ljuskällan avlägsnar sig eller närmar sig spelar ingen roll.

Ljusets hastighet är således en fysikalisk konstant och det är förklaring nog. Vi lever inuti den låda som universum utgör och bör inte föreställa oss universum utanför lådan. Där av följer att observatörerna inte kan göra mätningar genom stjärnorna eller någon mindre ljuskälla på ljus på väg åt andra hållet, för det är inte förenligt med relativitetsteorin. Det finns således ingen totalsumma 600 000 km/s för man mäter alltid från ljuskällan.

Då uppstår en berättigad fråga, vad är rödförskjutning om det inte är relativa variationer i det detekterade ljusets hastighet? Mer allmänt uttryckt är rödförskjutning en ökning av våglängden för elektromagnetisk strålning. Man kan också uttrycka samma sak som att strålningens frekvens (svängningar) minskar. Det i sin tur beror på att starkt lysande objekt som galaxer avlägsnar sig från varandra i en hög hastighet. Det påverkar inte ljushastigheten, bara våglängden. Detta är i enlighet med Einsteins relativitetsteori. Befinner man sig stillastående i galaxens färdriktning så ser därför ljuset blått ut. Befinner man sig i galaxens kölvatten så ser det ljus som emitteras från galaxen rödfärgat ut. Men ljushastigheten hos det ljus som galaxen emitterar är konstant om en utomstående (och inomstående) betraktare mäter den, oavsett om betraktaren mäter ljusets hastighet i färdriktningen eller i kölvattnet av galaxen. I vintergatans fall så avlägsnar sig dem flesta galaxer från oss eftersom universum expanderar. Därför blir dem flesta galaxerna rödförskjutna sedda från jorden. Galaxerna är olika mycket rödförskjutna beroende på vilken vinkel i kölvattnet som de betraktas från i universum.

 

Mitt arbete bygger på Einsteins relativitetsteori. Jag står på Albert Einsteins axlar så som Albert Einstein stod på Isaac Newtons axlar.

 

Roger Mikael Klang, civis Lundensis, Scaniae Sveciae

 

Annonser

Posted in Big Bang, solsystemet, Uncategorized, Universum | Leave a Comment »

Multiversum

Posted by Roger Klang på mars 23, 2014

Multiversum

Vad är det som säger att universum måste sluta först vid ett multiversum? Om inte det idag kända universum är hela universum så behöver inte heller vetenskapsmännen och kvinnorna dra gränsen vid multiversum. Det kan lika gärna finnas ett större universum efter det då multiversum anses vara bara nästan oändligt. Efter detta multi-multiversum kan det finnas oändligt många multiversum i all evighet, för varför stoppa vid ett multi-multiuniversum?

Det behöver inte vara just den här enheten – universum som vi känner det – som är störst. Men det finns heller ingen anledning till att hävda att det måste finnas något multiversum som är större.

Ett multiversum skulle i och för sig kunna förklara varför vi lever i ett universum som är så finjusterat att det är precis anpassat för att producera intelligent liv som kan begrunda över Multiversum. Men man skjuter bara problemet med skapelsen framför sig hela tiden.

Men hur mycket Stephen Hawking och hans agnostiska eller ateistiska kamrater önskar så kan de inte utesluta att det finns en Gud. För det spelar ingen roll hur stora universum som det kan finnas, man kan ändå inte göra sig av med en möjlig skapare hur många multiversum som än finns. Då kan vi lika gärna stanna där vi är idag, och godta ett (1) universum utan att utesluta det obevisbara, att det kan finnas ett ännu större multiversum. Jag betvivlar att man kan göra matematiska beräkningar som är valida och stödjer teorin om ett möjligt multiversum. För varför ska man tillämpa vårt synliga universums matematiska lagar på en massa andra konstiga naturlagar i multiversum? I vilket fall som helst så är jag säker på att man inte kan göra matematiska beräkningar som stödjer teorin om multiversums UPPKOMST, när man inte ens matematiskt kan bevisa kausaliteten till det synliga universums tillkomst.

Frågan är var man ska stanna. Först visste människan att jorden var universums centrum. Sedan så blev plötsligt solen centrum för vårt solsystem. Långt senare förstod vi att lever i en galax. Strax därefter levde vi i en galaxhop bland miljardtals andra galaxer. Och nu säger de, utan att kunna se eller detektera detta mystiska multiversum, att vårt universum bara är ett bland ofantligt många universum med olika betingelser och naturlagar. Och vilka är dessa naturlagar frågar jag då? Matematik och naturlagar synes komma i en och samma tappning och är beroende av rummet, tiden och massan. Jag kan inte föreställa mig ett universum utan dessa tre faktorer.

Kanske kan man gå för långt. Var är det rimligt att sätta gränsen för universum eller multiversums utsträckning? Någonstans måste man hålla igen fantasin och lita till det sunda förnuftet, i synnerhet som det fullständigt saknas empiri för ett multiversum.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 23 mars 2014

Posted in Big Bang, Biologi, Etnologi, Evolution, Evolution och Gudstro, Livets uppkomst, Matematik, Människans hjärna, solsystemet, Universum | Taggad: , | Leave a Comment »

Kvantmekanik och Relativitetsläran, går dem ihop?

Posted by Roger Klang på november 3, 2013

Så vitt jag vet så finns det bara en teori som gör anspråk på att koppla ihop Kvantmekaniken med Relativitetsteorin – Strängteorin. Niels Bohr hade en serie publika debatter mot Albert Einstein där den ena försökte vederlägga den andre. ”Does the moon exist only when you look at it?” frågade Einstein Bohr. Även om Einsteins fråga var ledande så hade han rätt. Månen existerar oberoende av betraktaren. På empiriska grunder kan vi avgöra detta. Hur?

Premisser; Låt oss säga att vi har 10 astronomer på 10 olika ställen på jordytan (eller i rymden om man hellre vill det). Av dessa tio astronomer så observerar 9 av dem inte månen vid ett givet ögonblick. Den tionde gör det. Han konstaterar att månen finns på en bestämd koordinat på ett bestämt avstånd från jordytan vid det givna ögonblicket, en koordinat och ett avstånd så exakt att vanliga människor inte kan avgöra det med blotta ögat eller med amatörteleskop. Sedan går han ifrån det astronomiska instrumentet. Fem minuter senare så observerar astronom nummer 9 månen. De övriga astronomerna är nu overksamma. Astronom nummer 9 konstaterar nu att månen finns på en bestämd koordinat på ett bestämt avstånd från jordytan vid det givna ögonblicket, en koordinat och ett avstånd så exakt att vanliga människor inte kan avgöra det med blotta ögat eller med amatörteleskop. Sedan går astronom nummer 9 ifrån teleskopet och astronom nummer 8 tar vid fem minuter senare 100 mil ifrån teleskop nummer 9. Och så fortskrider det tills alla astronomer har fått en möjlighet att ensamma studera månens exakta läge och avstånd ifrån jorden.

Konklusion; Hade Niels Bohr haft rätt om att de kvantmekaniska lagarna gällde även i makro-världen, så hade inte månens bana, omloppstid och avstånd från jorden kunnat avgöras på ett korrekt och exakt sätt av varje enskild astronomisk observatör, som för experimentets skull alla befinner sig 100 mil ifrån varandra. Sekvensstudien skulle inte ha visat att månen lyder under matematiskt förutsägbara lagar. Men den följer en förutsebar beräknad bana runt jorden på ett visst oomkullrunkeligt avstånd. I alla fall så är det vad jag tror. Om månen lyder under matematiskt förutsägbara lagar till skillnad från sannolikhetslagarna så existerar den också med säkerhet på ett bestämt förutsebart ställe och man kan beräkna dess omloppsbana! Världens astronomer kanske borde göra ett litet experiment så som jag har beskrivit det ovan, bara för skojs skull?

På empiriska grunder så hade bevisligen även Einstein fel. Annars skulle inte min elektroniska klocka fungera. Strängteorin som sammankopplare av de Kvantmekaniska lagarna med den allmänna Relativitetsteorin är därför tilltalande för mig. Jag vet till och med hur strängar kan sträcka sig från den ena änden av universum till den andra. Svaret heter fraktalgeometri. Med fraktaler kan man skapa veckade linjer som likt en nästan oändligt förstärkt mobiltelefonmottagare uppnår en yta som närmar sig oändligheten.

Einstein hade inte fel mot Bohr, han hade rätt före Bohr men Bohr arbetade på något nytt och därför såg folk det som att Bohr avgick med segern. I själva verket hade båda lika rätt, eller fel, beroende på hur man ser det. Bådas teorier var sanna. Men båda hade fel om att man kunde överföra sin egen föredragna teori på den andres. (Exempel; ”Gud spelar inte tärning” och ”Existerar månen bara när man tittar på den?”.) Kvantmekaniken förefaller inkompatibel med Relativitetsteorin, det kommer att visa sig fel tror jag. Bägge teorierna är sanna.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 3 november 2013

Posted in Människans hjärna, Partiklar, solsystemet, Universum | Taggad: , , | Leave a Comment »

Tidslinjen och Riemannhypotesen

Posted by Roger Klang på oktober 31, 2012

Tidslinjen och Riemannhypotesen

Livslängden hos ett djur och människan avgörs av tre samverkande faktorer:

  1. Artens individstorlek
  2. antalet avkommor som överlever in i vuxen ålder
  3. överlevnadsfördelar i befintlig miljö och med befintlig konkurrens

Vad har det här att göra med tidslinjen och Riemannhypotesen? Jo, jag tror att vår egen personliga levnadstidslinje har att göra med en energikonserveringslag i slutna system som jorden (Tellus). Om det inte hade varit för tyngdkraften från jorden så hade måhända vår egen tidslinje varit ”konsekvent” och vi hade levat för evigt? (Men då hade inte evolutionen behövts eller kunnat finnas.) Med ”konsekvent” menar jag att tiden hade gått lika snabbt för allt och alla varelser överallt. Livsformers uppkomst med liv, avkomma och död är enligt min teori endast möjligt i energikonserverande slutna system som jorden, och evolution är en nödvändighet för liv, eller en naturlag. Jag kan tänka mig att varelser på andra planeter i andra solsystem lever kortare alt längre generellt överlag, beroende på hur tung deras planet är.

De säger att tid hoppar. Kanske hoppar inte tid med jämna intervaller? Kanske hoppar tid enligt Riemannshypotesens raka ”primtalslinje”? Kanske är den vanliga talserien (1,2,3,4,5,6…) i själva verket beskrivningen av en tidslinje där primtalen utgör nuet för stunden i hoppande tidsintervaller?

Kanske bestod ett av de två ”Branen” som universum sägs härstamma ifrån av de matematiska lagarna, en rät tidslinje som talserien? Kanske bestod det andra Branet av ren lägesenergi? Och sedan fördes de samman och vi fick Big Bang. Men varför får vi då inte nya Big Bangs varje gång ett svart hål bildas? Eller får vi det? Det kan jag inte svara på.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 31 oktober 2012

Posted in Big Bang, Biologi, Evolution, Livets uppkomst, Matematik, solsystemet, Universum | Taggad: , , | Leave a Comment »

Det är månens dragningskraft som orsakar islossningen i Arktis, inte ishavets ”värme”.

Posted by Roger Klang på oktober 14, 2011

Utgå från naturtillståndet och räkna
framåt i tiden, inte från drivhusteorin räknandes bakåt i tiden!

Anledningen till att stora isflak bryts loss från isen
Arktis och isen på kontinenten Antarktis omkringliggande vatten, är kanske inte
för att det blir varmare i atmosfären eller i ishaven, det kommer sig kanske av
månens dragningskraft som orsakar
spänningar i isen och över tiden bryter loss isen i stora sjok
? Jag tänker
så här; Både vattnet i Arktis och utanför Antarktis är en bra bit under 0
grader året om, så det kan inte vara varmare vatten som orsakar sprickorna i isen
som leder till islossning, ovanför en viss breddgrad i alla fall. Likadant med
temperaturen i atmosfären, den är ständigt under 0 grader och kan inte smälta
eller orsaka sprickor i isen som leder till islossning. Att isflak, ibland
stora som Gotland, bryts loss i Arktis måste därför vara ett normaltillstånd
orsakat av månens dragningskraft! I annat fall kan man undra vad Titanic sjönk
på grund av, om islossning är ett nytt fenomen. Sannolikt är det inte normalt
på samma sätt att stora issjok bryts loss från kontinenten Antarktis och glider
ned i havet, eftersom den is som ligger på kontinentens fasta mark inte kan utsättas
för samma krafter genom månens dragningskraft, endast den is som täcker vatten
i Ronne Ice Shelf och Ross Ice Shelf kan brytas itu och glida ut till varmare
vatten och smälta. Men det är generellt så att Antarktis omkringliggande vatten
är betydligt mer ”isolerat” ifrån varmare strömmar i norr på ett helt annat
sätt jämfört med hur Arktis påverkas av Golfströmmen. I Västantarktis tycks det
finnas en liten svaghet i det slutna antarktiska systemet, men å andra sidan så
växer isen till i Ross-havet i östra delen av Antarktis.

Fast nu är det bevisligen så att Arktis is har smält bort en
hel del de sista 10 åren (Nordostpassagen är isfri, delar av året), så om detta
är en tillfällighet så är det en mycket väl sammanfallande tillfällighet med
teorin om den människoorsakade drivhuseffekten som ju kom innan man hade börjat
se några verkliga tecken på klimatförändringar (teorin kom på 80-talet). För
mig är det inga problem att erkänna denna konvergens (konvergens =
sammanfallande) av teori och realitet. Men även om Nordostpassagen är i det närmaste
genomkorsbar större delar av året i dagsläget så betyder det inte att det beror
på människans påverkan på klimatet märk väl, redan 1878 reste Adolf Erik
Nordenskiöld med fartyget ”Vega” genom passagen.*** Att i vetenskapliga sammanhang
utgå ifrån att klimatförändringarna är orsakade av människan är att ”beg the
question” (begging the question = cirkelresonemang), ovetenskapligt helt enkelt.
Att utgå ifrån människans påverkan på klimatet och därefter dra slutsatser om
miljön bakåt i tiden, är galet. På det bakvända viset kan man bevisa allt och
ingenting. Jag ska här nedan reiterera mig (reiterera = återupprepa), eftersom
det är svårt att uttrycka sig korrekt och fullödigt med några meningar så att
alla förstår. Läs noga de numrerade passagerna en och en och försök dra dina
slutsatser om vad jag menar, och förstår du inte den första passagen så kanske
du förstår den andra eller den tredje eller åtminstone den fjärde när du
studerar dem:

1)
Det borde vara så att klimatforskare insåg att
man utgår från naturens ”eviga” naturliga tillstånd, och därifrån kastar fram
teorier som klimatmodeller efter mänsklighetens orsakade växthusgasutsläpp.
Inte i helskotta förutsätter man att människans utsläpp, vilket enligt de
flesta klimatforskare skulle leda till växthuseffekt, är den utgångspunkt
forskarna bör ha! När man påstår att det naturliga sättet att se på saken (det
naturliga sättet = att det egentligen är de domedagsprofeterande
klimatforskarna som ska bevisa att naturliga variationer i klimatet inte är
naturliga variationer) inte är det som
måste bevisas, så visar man en tydligt oseriös sida. Hur ska man någonsin kunna
använda sig av forskning i det förflutna, typ årsringar på träd, borrkärnor i
is och tundra etcetera om man inte har ”det naturliga förloppet” eller
naturtillståndet att utgå ifrån? Om man utgår från klimatmodellen ”drivhuseffekten”
så kompliceras sådan forskning genom att man vänder på problematiken och räknar
åren baklänges. Med en sådan metodik kan man bevisa vad som helst och
ingenting, det blir ett cirkelresonemang där man utgår från det man försöker
bevisa!

2)
Den ”eviga” alt. den cykliska isen måste vara
det vi utgår ifrån när vi drar slutsatser om klimatet! Borrkärnor från Arktis
och Antarktis och tundror på kontinenten samt årsringar på gamla träd får tjäna
som vår utgångspunkt, inte klimatförändringar som utan nödvändig och
tillräcklig grund anses orsakad av människan, eller med andra ord – som anses
vara ”symtom” på en sjukdom som ju inte är diagnosticerad då vi inte har
bevisat det kausala sambandet mellan människa och drivhuseffekt eller orsaken
till väderomslaget i det Arktiska området! Det positiva är att detta låter sig
göras.

3)
Utgår man ifrån de partiella
klimatförändringarna eller symtomen – som kan feldiagnostiseras och bli en
faktoid (faktoid = osann sanning, dvs. påståenden som uppfattas som sanna men
som i själva verket är felaktiga) – som orsakade av människan så förutsätter
man det man försöker bevisa när man därefter räknar eventualiteter bakåt i
tiden. Ser man det däremot från rätt håll i tidslinjen och låter forskningen
utgå ifrån Arktis och Antarktis historia och därigenom dra slutsatser om
mänsklig påverkan på klimatet, så blir det inte fråga om ett ”Begging the
question” som det blir med klimatalarmisternas förhållningssätt, eftersom man
då inte utgår ifrån den påstått människoorsakade drivhuseffekten och deducerar
att isen smälter på grund av den.

4)
Frågan som borde ställas är inte; ”när isen
smälter på grund av människans påverkan på miljön, vad händer då med miljön?”
(Cirkelresonemang.) Frågan som borde ställas är; ”finns det någon grund för
påståendet att isen smälter bort på grund av människans påverkan?” Endast så
anländer man till det mål som klimatforskarna vill nå – klimatskeptikernas
lyhördhet alt. submission (underkastelse)! Dit når man genom att ta borrprov på
Grönland, Arktis och Antarktis. Dit når man genom att studera levande och döda
träds årsringar på alla nordliga och sydliga breddgrader och jämföra dem med
varandra. Dit når man genom att studera tundran i Ryssland och dess gasutsläpp
i atmosfären genom tiderna fram till och med idag. Dit når man genom att beakta
landvulkaners aktivitet i det förflutna. Och alltihop tillsammans. Universiteten
borde samarbeta så att vi kommer fram till ett tillfredsställande svar, vare
sig detta svar är tillfredsställande för klimatalarmisterna eller inte! (Frågan
är om ett nekande svar är tillfredsställande för dem, eller om en bekräftelse
av drivhusteorin ger dem mer tillfredsställelse?)

Dessbättre så tycks forskarna numera ha förstått att de
måste borra i tundror och is, samt räkna årsringar i gamla träd lokaliserade
över hela norra och södra halvklotet, för att komma fram till sanningen. Vulkanologi
och global historieforskning är de sista pusselbitarna att addera. Så frågan
är; har det funnits andra epoker då
Arktis och Antarktis minskat alt. ökat i storlek efter den senaste istiden?
Man
bör också dela upp frågan dikotomiskt (dikotomi = logisk delning av en klass i
två varandra uteslutande underklasser) och ställa sig frågan om detta då har
skett synkront alt. diakront polerna emellan, och om det
har skett cykliskt eller oregelbundet på respektive pol, samt om
detta tillbakadragande alt tillväxande av isen har skett partiellt eller genomgående i
polernas alla väderstreck. Frågan i fetstil ovan är den överordnade frågan, som
bara kan besvaras med hjälp av isborrkärnor och äldre lager tundra samt gamla
träds årsringar.

Får jag bli lite ovetenskaplig? (Var inte orolig, såväl som
jag är ovetenskaplig så är jag i huvudsak logiskt resonerande efter detta.) Men
det är också så att jag tror på en Gud, och jag tror att denne Gud mycket väl
kan ha tajmat en människoorsakad drivhuseffekt med en begynnande istid, för att
ge oss nordbor lite mer tid innan nästa istid drar över oss, genom att skjuta
fram en begynnande istid som skulle ha kunnat vara över oss idag, om det inte
hade varit för människans påverkan på klimatet. Jag vill inte här gå in på
varför jag tror det, för det vore meningslöst när alla klimatforskare i det här
landet är ateister (alt. bokstavstroende ett fåtal, men det är lika illa), men
vi vet att det kommer en istid ungefär vart tiotusende år och det är hög tid
för en ny istid eftersom det var tiotusen år sedan sist. Detta med att en istid
är due, är också en mycket väl
sammanfallande tillfällighet med människans karbonepok. Man tycker att kan man
oreserverat tro på den människoskapade växthuseffekten, så kan man tro på Guds
hand, i båda fallen så rör det sig om en tro eller övertygelse eftersom inga
greppbara bevis kan kastas fram för endera tron, endast ett (1) godtagbart bevis
eller snarare indicium finns till förmån för den människoskapade
växthuseffekten – drivhusperioder i det avlägsna förflutna (dinosaurietider) –
men på den tiden var vulkanerna fler och mycket mer aktiva och Pangea
existerade fortfarande och var en samlad landmassa centrerad runt ekvatorn,
Antarktis var en del av Pangea och Arktis kan mycket väl ha samexisterat med en
isig sydpol utan någon kontinental berggrund. Men jag är nog tämligen ensam om
att tro på en intervenerande Gud som skapat geologiska förutsättningar,
Arktiska förutsättningar och atmosfäriska förutsättningar för Sveriges existens
skull.

***”Nordostpassagen
är sjövägen norr om Europa och Asien mellan Atlanten och Stilla havet.

Åren 18781880
blev Adolf Erik Nordenskiöld under Vegaexpeditionen
med skeppet ”Vega” den första att färdas genom hela nordostpassagen.

På 1930-talet startades kommersiell sjöfart längs hela passagen, dock
endast sommartid. Sedan 1990-talet förekommer bara sjöfart längs delar av
leden.

Den 7/9 2009, under arktis islägesminimum, lyckades två starkt
isklassade fraktfartyg från det tyskägda rederiet Beluga Shipping med
atomisbrytarassistans ta sig igenom hela Nordostpassagen till den
sibiriska hamnen Novyy Port/Yamburg. Den globala uppvärmningen anses numera ha
gjort Nordostpassagen isfri längre tider, vilket öppnar nya möjligheter för
sjöfartsnäringen.” Citat; Wikipedia

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 14 oktober 2011

Posted in Geofysik och klimatforskning, Geologi, solsystemet | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Climategate

Posted by Roger Klang på november 10, 2010

Tvisten om ”hockeyklubban” har växt till liv ännu en gång. ”Hockeyklubban” är en eufemism för en brant framtidskurva på många klimatdiagram.

Climategate startade med en mejlväxling mellan professor Phil Jones, Director på University of East Anglia Climate Research Center, och professor Michael Mann, Pennsylvania State University, bägge klimatkramare. Klimatforskare Gavin Schmidt på NASA:s klimatforskningsinstitut fick sin dator hackad, och på det sättet kom klimatskeptikerna över mejlväxlingen mellan Phil Jones och Michael Mann. Att hacka NASA:s datorer är ett allvarligt brott, men det bör inte blandas ihop med den information som redan kommit allmänheten till del. Hackern däremot borde hamnat i fängelse! Det som hände är olyckligt, men vi bör se det dikotomiskt. Två skilda saker alltså! Efter skandalen, och då menar jag inte den skandal som inte blev till, datorhackandet av NASA, utan den andra skandalen, döljandet av klimatdata, mejlväxlade Stephen McIntyre (lobbyist) och Ross McKitrick, professor i ekonomi University of Guelph, bägge två ledande klimatskeptiker, med klimatkramarna Jones och Mann. Kontroversen gäller ”Hide the decline”, som McIntyre och McKitrick menar är ett bevis för att forskarna Jones och Mann manipulerat sina data. Det handlar om ett klimatdiagram som går tusen år tillbaka och hundra år framåt i tiden, samt ett dokumenterat smusslande med en av diagrammets beräknade kurvor i det. Från och med 1960 så blir diagrammet spekulativt och bygger inte på varierande mätdata, smusslandet gäller en av kurvorna som viker av efter 1960. Det frekvenslika diagrammet övergår efter 1960 till brant stigande släta linjer, eller i detta specifika fall – det diskuterade avlägsnandet av 1 brant sjunkande kurva som skulle vara där bland tre brant stigande kurvor. Med andra ord så diskuterade mejlledes Jones och Mann bara avlägsnandet av kurvan, de hade inte presenterat diagrammet i officiella sammanhang ännu, och det var förvisso tvivelaktig forskning men i Manns och Jones perspektiv så var kurvornas branta uppgång efter 1960 spekulativa! Vad de skulle ha gjort var naturligtvis att ta med varierande mätdata från efter 1960 och dra ”hockeybladskurvan” brant uppåt efter år 2000 på diagrammet åtminstone. Detta vore i och för sig också spekulativ forskning. Anledningen till att de utelämnade varierande mätdata från så långt tillbaka som efter 1960 kan vi bara spekulera i, det verkar i alla fall vara ovanligt korkat och starkt känslodrivet, det är min hypotes! Det som McIntyre och McKitrick reagerar på är att en av de fyra kurvorna viker av brant nedåt och därför utelämnades av Phil Jones. Jag tänker inte diskutera detta vidare här, jag tänker istället ifrågasätta tre saker:

1)      Att slutet på kurvan är hypotetisk efter 1960. Jones och hans kollega bestrider inte detta, tvärtom så publicerade de redan från början enligt utsago att de ansåg att slutet på kurvorna var otillförlitliga. Varför då namnge diagrammet ”hockeyklubban”, borde det inte heta ”ofärdiga hypotetiska kurv-avikelser”, typ? Det är ju inget vetenskapligt fullständigt och tillförlitligt diagram om siffrorna efter 1960 är otillförlitliga, och att därför ge diagrammet en eufemism (hockeyklubban) som insinuerar forskningens soliditet är oärligt! Nu ska man komma ihåg att en del andra hockeyklubba-diagram har Hertzlika frekvenskurvor ända fram till 2000-talet. Dessa visar på att en temperaturhöjning överlag, med en del tydligt markerade dykningar över kortare tid (några år), har ägt rum från 1990 fram till våra dagar, men det är en högst spekulativ brant stigande hypotetisk temperaturökning som presenteras efter 2010. Att denna Hertzlika kurvas stigning för 90- och 00-talet beror på växthuseffekten efter 1990 kan därför ännu inte anses statistiskt fastslaget, eftersom den både stiger och sjunker tillbaka något flera gånger under loppet av så kort tid – 1990-2010, och att kurvan dessutom inte når anmärkningsvärt högt i diagrammet, utom just på den spekulativa delen. De närmsta 20-30 åren kommer därför att bli avgörande för klimatdebatten.

2)      Hur kan det vara så att de uppgifter som kommer efter 1960 förklaras vara otillförlitliga och helt utelämnas i Jones forskning annat än som rent spekulativa faktorer, när det är just mätningarna efter 1960 som har förbättrats och blivit fler och tillförlitligare och mer varierande än de föregående 100 årens mätningar? (En möjlig förklaring är naturligtvis att McKitrick och McIntyre har rätt i den kritik mot Jones som kallas för ”Hide the decline”.) Och om de nu inte har några tillförlitliga uppgifter efter 1960, varför i helvete har då den utelämnade kurvan i Jones forskningsdiagram drivits nedåt i en jämförbar motstående vinkel och utsträckning mot de uppåtgående linjerna? Hursomhelst så har klimatalarmisterna fått vatten på sin kvarn, enligt dem själva, först efter 1960. Det är först då som klimatförändringarna har ägt rum om jag har förstått det rätt att klimatalarmisterna menar. De har fått stort medieutrymme fram till tiden då de första mätbara förändringarna i temperaturen kunde fastslås i början av 2000-talet, vare sig dem är tillfälliga eller permanenta, och vare sig dem beror på människan eller naturen. Jordens medeltemperatur sägs ha stigit med 0,8 grader plus minus någon tiondels grad, men vad det kommer utav kan man bara spekulera i.

3)      Hur är det med nutida mätningar av årsringar på träd, islager på Antarktis och tundra i Sibirien tusen år tillbaka eller mer? Man kan fråga sig hur i helvete de har mätt det de påstår att de har mätt, årsringar på träd? Har de ens brytt sig om att mäta årsringar på träd i Amerika, Europa och Asien diakront, eller har de nöjt sig med att mäta årsringar inom en begränsad area i Nordamerika? Varför nämnde de ingenting om is-borrningar i Antarktis och tundraborrningar? Var de har mätt det de har mätt, och med vilka metoder, är av största vikt!

Tvivelaktig forskning, och tvivelaktig framställning av forskningen och av Climategate på Vetenskapens Värld

Varken forskarna eller Vetenskapens Värld har varit ärliga med att framställa framför allt siffrorna i diagrammens utformning lättförståeligt och konsekvent, om man ens kunde se dem i bild. Det hade varit möjligt för Vetenskapens Värld att inte beskära bilderna på diagrammen, så att det faktiskt hade gått att utläsa någonting av diagrammen för någon som studerar programmet på SVT! Det hade lätt varit möjligt att beskära bilderna på diagrammen utan att för den sakens skull utelämna någon viktig information på höger sida av diagrammet, eftersom det var på den vänstra sidan som det intressanta stod och bildrutan är bred nog för att visa hela diagrammen. Det får en att börja fundera när man bara ser en beskärd nolla, femma, nolla, femma osv. på vänster sida av diagrammets lodräta stapel på svt.play samtidigt som utfyllnad visas till höger i bild. Ibland kunde man se decennie- och årtalen i alla fall, klart och tydligt på den vågräta linjen av diagrammen. Höjdstaplarnas siffror och dessa stapelsiffrors markeringar skilde sig mycket åt i täthet, i diagrammen man fick se i Vetenskapens Värld, så mycket kunde jag konstatera utan att för den delen kunna utläsa de flesta diagrammen eller siffrornas valör. Forskarna saknade därmed en gemensam referenspunkt och Vetenskapens Världs klippning accentuerade diskrepansen. Jag skulle kunna bemöta i stort sett allting som sägs och allt som visas på bild i programmet från forskare, Vetenskapens Värld och även en del saker klimatskeptikerna säger! Ja, det finns mycket man kan säga om Vetenskapens Värld-avsnittet ”Climategate”, men en sak som jag tyckte var påtagligt var att de blandade bort korten. De klippte ihop programmet bakvänt så att de visade bemötande från klimatskeptiker först och sedan kom de med Alarmisternas försvar för sin dåliga forskning i ett senare skede av programmet. Då har de ju inte dolt någonting, de har visat allt, men de har klippt ihop programmet på ett sådant sätt så att man inte kan tolka informationen flytande, genom att de inte har satt ihop sekvenserna kronologiskt eller kausalt riktigt, om man nu inte går tillbaka och tittar och gör som jag har gjort och studerar programmet noggrant. Kausalt var det ju den dåliga forskningen följt av Climategate, som kom först. Först sedan kom kravet på att Michael Mann skulle lämna ut uppgifter om vad han grundade sin forskning på och som han inte ville lämna ut eller inte hade tillgång till. En av de ledande klimatskeptikerna sade först i programmet att Michael Mann hade hållit inne med uppgifter om väderstationer, att det bara var väderstationernas lokalisering som klimatskeptikerna behövde veta, resten kunde de ta reda på själva. Senare i programmet förklarade Mann oemotsagt att han inte hade de uppgifter som begärdes från honom. Men då hade de hoppat över att nämna att kravet från den ledande klimatskeptikern enbart gällde väderstationernas lokalisering. Det borde ha reitererats, i synnerhet med tanke på att Mann fick sista ordet i ett senare skede av programmet, trots att det borde ha varit klimatskeptikern som fick sista ordet i den kausala kedjan. Och varför sära på uttalandena i denna fråga överhuvudtaget? Det var inte berättigat med ett dikotomiskt upplägg i programmet angående dessa ”detaljer”! På detta sätt är hela programmet klippt. Hade man gjort programmet kausalt och synkront korrekt så hade programmet fått en helt annan innebörd, som det är nu så framstår kommunikationen mellan de ledande klimatskeptikerna och Mann som om den inte har varit rak. Fast de sade ju inte det, utan återigen så blandar de bort korten genom att vare sig ge nödvändig eller tillräcklig information till tittarna, på samma sätt som Michael Mann varken gav nödvändig eller tillräcklig information till den kände klimatskeptikern. Det var ju trots allt den ledande klimatskeptikern och en av de ledande klimatalarmisterna som var inblandade, så man tycker att Mann kunde bistått sin antagonist för forskningens skull, inte minst för att falsifieringskriteriet för vad som är sann forskning ska uppfyllas. Istället blir det överlappande desinformation, dels Jones och Manns bedrägliga forskning, följt av Vetenskapens Världs partiska framställning av den såkallade forskningen. Hade Michel Mann bara gett nödvändig information till klimatskeptikern så hade det varit tillräckligt för att komma ifrån den där situationen. Men det går fortfarande att åtgärda, det är inte försent för Mann än att lämna ut informationen om var väderstationerna som han har använt till sin forskning ligger lokaliserade!

 Alla vet att klimatologin är genompolitiserad och affekterad, oavsett vilket förhållande man har till den. Klimatalarmister = vänster, klimatskeptiker = höger. Det räcker om jag namnger kända miljökramande vänsterpolitiker som Al Gore och Barrack Obama, och på den andra sidan George Bush. Kan du nämna 1 känd och infödd klimatalarmist i klimatalarmisternas hemland USA, som är höger? Så varför framställer Vetenskapens Värld den som en rätt- och felfråga, där rätt är klimatalarmisternas syn på saken och att detta skulle vara byggt på ovedersägliga fakta? Att göra en partsinlaga i form av ett vetenskapsprogram, det är lågt, inte fan löser man klimatproblem på det sättet! Det är knappast någon hemlighet att fram till idag så är det i huvudsak miljökramare som söker sig till utbildningar som involverar klimatforskning, ändå framställer Vetenskapens Värld den bristande diskrepansen inom den akademiska forskningen som om den berodde på oberoende forskares enighet. Den beror på enighet, men denna enighet är inte politiskt oberoende, på den politiska scen som forskarvärlden inom området utgör!

Finns det andra faktorer, bortsett från drivhusgaser, som orsakar drastiska klimatförändringar?

Klimatförändringar har alltid varit partiella över jordklotet, så det är rätt så svårt att avgöra med hjälp av årsringar från ett tusenårigt träd i Amerika hur klimatet var i Norden under vikingatiden. Träden man undersöker bör vara från olika världsdelar och från olika longituder! Men om detta sade dem inget, vare sig Jones eller Vetenskapens Värld, hur det låg till med den saken. Det är avgörande och av yttersta vikt att man tar spridda prover på träd i olika världsdelar för hur temperaturkurvorna gick mellan år tusen och år 1900, för att kunna avgöra om det är något speciellt märkvärdigt med en diagramkurva som avviker från standardvärdet mot tidigare århundraden, vid 1990-2010. Många värden på flera av diagrammen i programmet visade inga märkvärdiga utslag för lilla istiden på 1600-talet här i Norden t.ex.. Det betyder inte att Jones och Mann och de andra klimatalarmisterna har mer rätt i att temperaturen höjts relativt oregelbundet och förhållandevis markant i modern tid i jämförelse med de tidigare tusen åren, det betyder bara att Lilla istiden inte syntes på diagrammen, eller åtminstone så utmärkte den sig inte, och då frös ändå Stora Bält vid ett flertal tillfällen under en kort period. Siffrorna på den lodräta vänstra stapeln på olika diagram skilde sig förstås åt, men frekvenserna i diagrammet gjorde det inte, de var i stort sätt lika, hackiga med vågiga toppar och dalar med samma våglängd. Så man förstår inte varför de visade diagrammen över huvudtaget, för man kunde inte få ut någonting av dem på TV då informationen från dem var otillräcklig. Men den gav den önskade bilden för alarmisterna och Vetenskapens Värld! Jag tycker inte att Vetenskapens Värld har gjort ett oprofessionellt jobb, partsinlaga som det var, jag tror snarare att det är Michael Mann och Phil Jones som har gjort dålig forskning, och det är väldigt svårt att göra ett program om dålig forskning och få det att framstå som att den är korrekt när så många misstag har begåtts i processen, både i själva forskningen och i Climategate och det som följde. Jag är inte klimatskeptiker, jag är inte klimatalarmist heller, jag är snarare av den uppfattningen att jag tror på partiella klimatförändringar på jorden, som kan vara i form av temperaturstegringar på ett ställe och temperatursänkningar på ett annat, det behöver inte bli varmare över hela klotet simultant. Jag tror på sådana förändringar och att de kommer sig av naturliga orsaker snarare än av människan. Men jag utesluter inte att människan kan ha marginell påverkan på klimatet. Fast den huvudsakliga påverkan kommer från tinande tundra i Ryssland och vulkanutbrott och sådant. Jag tror att skogsskövling har en marginell påverkan på klimatet, jag tror att havet betyder mycket och att det finns en balans mellan skog och hav. Jag tror att den syreproducerande algproduktionen ökar när koldioxidhalten i atmosfären ökar. En vulkan som har utbrott släpper i genomsnitt ut mer koldioxid, tungmetaller och sotpartiklar än vad människan gör på ett helt år, bara för att nämna ett exempel. Man bör för forskningens skull dela in jorden i ett antal klimatzoner åtminstone – som Arktisk, Nordisk, tempererad, tropisk och öken. Det blir fem zoner. Och dessutom ska man komma ihåg att sådana zoner kan flytta på sig över tiden, och att fuktighet och torka, snö och regn, och värme och kyla kan förändras mellan dessa zoner inom loppet av tusen år. Jag tror att solen betyder mycket för klimatet på jorden. Men om till exempel tundran i Sibirien tinar och den börjar släppa ut sumpgas så kan det öka på naturliga temperaturökningar på jorden i långt större utsträckning än människans utsläpp av växthusgaser. Jag utesluter inte att människan kan vara den faktor som tippar över den processen. Och då är det både människan, solen och jorden som påverkar växthuseffekten på jorden. Sedan är det en annan viktig faktor som påverkar jorden olika beroende på var man bor, jordens lutning i förhållande till dess bana runt solen. Jordens axel förskjuts, så att vid den tidpunkt då jorden är som längst bort från solen så kan vi här i Sverige råka ha minimalt med solinflöde vintertid.., eller maximalt. Visserligen så är i skolböckerna planeternas elliptiska banor runt solen klart överdrivna (utom för planetoiden Pluto) för att man ska förstå att planeternas banor är elliptiska. I verkligheten så skiljer sig jordens avstånd från solen kanske två procent från när jorden är som närmast solen och när jorden är som längst ifrån solen. Men om dessa två procent sammanfaller med jordaxelns minst gynnsamma träffyta vintertid från solen här i Norden så kanske vi får se en mindre istid i Skandinavien. Hur långa dem cyklerna är det vet väl ingen? Det skulle kunna vara en faktor till drastiska och partiella klimatförändringar. En annan förklaring skulle kunna vara att den magnetiska Nordpolen förflyttar sig över loppet av tid. Men min favorithypotes är att Gud med människans hjälp vill förhindra en istid just nu, och därmed tajmade han människans högsta ”karbon-civilisation” med vår markanta växthuseffekt, med den tidpunkt då det normalt skulle bli en ny istid, så att de tar ut varandra och att resultatet blir ungefär status quo. Annars är ju en istid ”due” (på tiden), eftersom i alla fall jag har hört att en istid kommer vart tiotusende år. Det var i alla fall tiotusen år sedan den senaste istiden försvann. Jag säger detta med glimten i ögat och en portion självironi!

1 chans på 200 att en människoskapad växthuseffekt koinciderar med en motverkande istid

Om man ska räkna med att växthuseffekten är människoskapad och har uppstått som ett resultat av människans aktivitet under de senaste 50 åren, och att en istid kommer vart tiotusende år, så måste man se det som att det är 1 chans på 200 att det skulle vara en slump. Är det så att en människoskapad växthuseffekt tar ut en istid så finns Gud med en sannolikhet av 199 chanser mot 1! Om det nu är så att det är tiotusen år mellan varje istid, som det har nämnts. Men klimatalarmisterna som alltid är vänstersnubbar, och förmodligen humanister de flesta av dem, har väl svårt för att köpa dem följderna av sin egen forskning? Det skulle vara så typiskt i så fall. När man vänder deras egna forskningsgärningar mot dem så förnekar de sin egen forskning helt plötsligt. För om klimatalarmisterna inte får rätt i att temperaturhöjningarna blir markanta i framtiden, ja då blir följden att Gud finns och har intervenerat på jorden, om de skall hålla kvar vid sin ”närmast övernaturliga tro” på uppvärmningseffekten, och sin livsgärning inom ”klimatforskningen”. De måste då erkänna Guds existens med en sannolikhet på 199 mot 1, förutsatt att deras forskning var korrekt! Samtidigt kvittar det vilka intervaller istiderna kommer med för argumentets skull, men inte för sannolikheten för Guds existens. Vilken vision, ateisterna kommer att tvingas välja mellan att tro på Gud alternativt att förneka sin egen livsgärning. Så blir det inga fem- tio- eller femtongradiga temperaturhöjningar över jordklotet överlag, ja då vet ni vad som gäller!

Fraktfartyget Emma Maersk förorenar lika mycket som 50 miljoner bilar

Människans drivhusgaspåverkan är jag inte rädd för. Havens sjukdomar, försurning, övergödning, PCB och tungmetallutsläpp däremot fruktar jag för! Tänk om vi kunde satsa bara en bråkdel av pengarna vi slänger bort i onödan på att motverka  växthuseffekten, på att hålla haven rena och bevara regnskogen istället. Klimatalarmisterna koncentrerar sig på helt fel saker, bilar och flyg, när de borde söka lösningar för fartygstrafikens utsläpp! Flyget är flera gånger miljövänligare än bilen utslaget per person och antal mil, och bilen i sin tur hamnar totalt i skuggan av fartygstrafiken http://rogerklang.wordpress.com/2010/09/19/flyget-ar-kanske-en-liten-miljobov-men-det-ar-ingen-miljobov-for-vaxthuseffekten-varfor-sager-man-inte-det-da/. Det danska rederiet Maersks tusenhövdade fartygsflotta släpper ut över en miljon ton svaveldioxid per år. Det är lika mycket som 9 miljarder bilar (9 000 000 000 bilar) – tolv gånger så många bilar som det finns på jordklotet. Svaveldioxid löser sig lätt med vatten och orsakar försurning. Enbart Emma Maersk, världens största containerfartyg, släpper ut lika mycket svaveldioxid som 50 miljoner bilar (50 000 000 bilar). Tusen fartyg räcker ändå inte långt för att transportera allt det gods världen behöver varje år. Åtgärder mot drivhusgasutsläpp är för snedfördelat för att kunna ha någon effekt på miljön, och resultaten är därmed närmast totalt marginaliserade, förutsatt att drivhusgasutsläpp orsakar miljöförändringar i första rummet. Svaveldioxid vet vi gör det! Det vi verkligen behöver titta på är mängden sotpartiklar och tungmetaller i utsläppen, inte mängden drivhusgaser. Sotpartiklar har betydligt större chans att förändra klimatet än drivhusgaser, om ni frågar mig.

Se även mina tidigare artiklar: http://rogerklang.wordpress.com/2008/10/23/hans-jelbring-vs-erland-kallen/

http://rogerklang.wordpress.com/2009/05/16/isflak-stora-som-gotland-bryts-forvisso-ibland-loss-fran-arktis-men-det-ar-fran-antarktis-som-farhagor-kvarstar/

http://rogerklang.wordpress.com/2009/10/04/geofysikalisk-klimatologi-halften-vetenskap-halften-religion/

http://rogerklang.wordpress.com/2009/12/12/vem-har-bevisbordan-%e2%80%93-klimatalarmisterna-eller-klimatskeptikerna/

Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 10/11/2010

Posted in Biologi, Geofysik och klimatforskning, Geologi, solsystemet | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Var vi bör leta efter högkulturer i universum

Posted by Roger Klang på mars 29, 2009

Hej Pelle Höllfors!

Jag heter Roger Klang. Du kanske kommer ihåg mig som din son Anders kompis som bodde på Friaborg, eller som din elev i matematik. Jag har läst i tidningen Forskning & Framsteg, om formler för att räkna ut sannolikheten till intelligent liv i vintergatan, alternativt universum. Jag tycker inte att dem är särskilt bra, så jag undrar om du möjligen skulle vara intresserad av att räkna ut, alternativt ställa upp formler, det bästa du kan för liv (och högkulturers) existens i vintergatan. Det är möjligt att du måste uppskatta storheter för att kunna det, men du kanske har ytterligare kunskap att lägga till formlerna. Jag bifogar två vetenskapliga skrifter att konsultera och läsa om ämnet. Läs igenom dem efter att du har läst om mina idéer (om du är intresserad). Jag tror att det är lättare för dig att hitta någon som kan tänkas vara intresserad av den färdiga formeln, men jag vet av erfarenhet att det är mycket svårt att intressera tidskrifterna för egna idéer, om de ens läser dem. Jag tror och hoppas att du tycker det är kul att formulera praktiskt om sannolikheten för intelligent liv där ute. Här följer, en del, fakta jag har.

Eftersom det tar 4,5 miljarder år för liv att utvecklas till människor, så måste varje annan stjärna med ett planetsystem med intelligent liv, rimligtvis vara lika gammal. Och eftersom våran sols natur är sådan att den blir 10 % varmare för varje årmiljard, så kan intelligent liv fortgå i högst 2,5 miljard år. Alltså borde vi bara leta efter stjärnor som är mellan 4,5 och 7 miljarder år gamla. Stjärnan måste vara en gul dvärg med samma sammansättning som vår sol. Hur många procent av vintergatans stjärnor uppfyller dem kriterierna?

För att räkna ut antalet stjärnor av solens klass, gula dvärgstjärnor, som finns i vintergatan, så tar jag för säkerhets skull med mer information än du troligtvis behöver. Men det saknas en viktig faktor eller två, som hur brett bältet (se tidskriften illustrerad vetenskap) i vintergatan är, som kan hysa intelligent liv – och hur densiteten av stjärnor är där.

Vår egen sol befinner sig i vintergatans stora roterande skiva cirka 27 000 ljusår från det centrala svarta hålet. Centralområdet av galaxen har en diameter på mer än 20 000 ljusår. Mitt i centralområdet finns ett stort svart hål, med en massa på omkring 2,5 miljoner solmassor. Stjärnorna i centralområdet är cirka tio miljarder år gamla. I den stora roterande skivan hittar vi galaxens enorma spiralarmar, där det föds nya stjärnor. Med sin ålder på 4,5 miljarder år är solen bland de äldre av skivans stjärnor. Galaxens diameter är 100 000 ljusår. Det finns tvåhundra miljarder stjärnor i den. Galaxens ålder är fjorton miljarder år. Den väger tusen miljarder gånger solens vikt.

Den närmaste stjärnan, som har hela tre jätteplaneter och kretsar runt en sol nästan exakt lik vår ligger bara 41 ljusår härifrån. (Läs mer om det i illustrerad vetenskap nr 1 2003.) Man vet ännu inte om det finns en beboelig planet i det solsystemet, men det är kanske till och med troligt. Med tanke på det korta avståndet till ett solsystem med jätteplaneter och stjärnor på andra ställen som har jätteplaneter så är oddsen höga att liknande solar som jordens har jätteplaneter, kanske i varje solsystem, och därmed ökar sannolikheten till intelligent liv runt de stjärnorna. (Jätteplaneter behövs som asteroiduppfångare för att avancerat liv skall hinna uppstå på andra planeter i solsystemet.)

Nu kommer vi till planeternas betydelse. Vi behöver den rätta planeten, med den rätta storleken, med vatten, med ett magnetfält, med rätt omloppsbana och på det rätta avståndet från stjärnan. Och för att vara på den säkra sidan, så att vi inte överskattar uppskattningen av planeter med intelligent liv i universum, en planet med den rätta lutningen och den rätta månen för årstider och tidvatten.

Nu till de andra planeterna i solsystemen. Det behövs kanske hela tre jätteplaneter, som samlar upp stora asteroider.

Om allt det här ska stämma, så är möjligheterna till intelligent liv i andra solsystem i vintergatan, mer begränsad. Om man dessutom ska lägga till ekvationen: Hur många planeter med intelligent liv finns det, som befinner sig i en högkultur där radiovågor ingår, om man antar att en sådan civilisation kan vara i tusen år. Man måste komma ihåg att det tar lång tid för radiovågorna att nå jorden.

Om du inte har tillräckliga uppgifter så får du skriva till mig och tala om det du behöver veta, förutsatt att du är intresserad så klart.

M.v.h. Roger Klang, Lund

Posted in Livets uppkomst, solsystemet, Universum | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Indicier på att jorden var rund, för medeltidsmänniskan

Posted by Roger Klang på mars 20, 2008

Indicier och tecken på att jorden kunde vara rund för medeltida människor.

1. Stjärnhimlen förändrades beroende på vilken latitud man befann sig på. Nordstjärnan försvinner bakom horisonten söderöver.

2. Havets horisont böjer sig.

3. Månens skugga visar på att den är rund och därmed inte upphängd på himlavalvet. 2+2=jorden är rund.

4. Solens fläckar rör sig över solens meridian och därmed är det lätt att dra slutsatsen att den är rund och roterar runt sin egen axel, vilket får en att dra slutsatsen att solen inte är upphängd i jordens atmosfär, därför bör även jorden vara rund. (OBS! Det krävs ett teleskop för att kunna studera solfläckarna.)

5. Midnattssolen.

6. Temperaturskillnaderna vid de olika latituderna.

7. Parallella skuggor från solen – enorm sol och mycket långt bort, eftersom den bevisligen måste vara större än jorden, och alltså ej upphängd på himlavalvet. Man kan inte fokusera en stjärna med synen utan man ser dubbelt, vilket talar för att den är oerhört långt borta och ej upphängd på himlavalvet. Därmed kan man dra slutsatsen från dessa två premisser att jorden hänger fritt i rymden och därmed lika gärna, eller troligen är, rund precis som solen och stjärnorna. För varför skulle solen hänga fritt i universum, vara platt, men visa sin cirkelrund vid alla dagens tider mot jorden. Och hur kan någonting alstra så mycket värme som bara är tvådimensionellt?

8. Månen ligger ner vid nymåne i mellanöstern.

9. Solens bana över himlen ser annorlunda ut. När det är middag vid ekvatorn så står solen rakt över huvudet till skillnad från i t.ex. Sverige.

10. Det är sommar på södra halvklotet, när det är vinter på det norra halvklotet.

11. Totala sol- och månförmörkelser talade för att något var fel med den medeltida världsbilden.

Tecken på ett solsystem som Galileo Galilei borde sett.

När Galileo på sextonhundratalet tittade på solen genom sin kikare och såg solfläckar vandra över solen så borde han insett att solen var sfärisk och roterade runt sin egen axel. Alltså, solen var inte upphängd i himlavalvet. Om han hade insett det så borde han ha förstått att alla planeterna var sfäriska, och om han hade förstått att solen och planeterna inte var en del av ett papiermachéliknande tvådimensionellt himlavalv, så borde han ha insett att solen var den centrala delen i planetsystemet. Då borde han också ha insett att planeterna gick i banor runt solen och att också jorden roterade runt sin egen axel. Allt detta insåg han, för så var det enligt Kopernikus! Han kunde dessutom ha insett att månen var unik, ty den är synlig året om till skillnad från de andra himlakropparna (förutom solen). Det tillsammans med månens storlek talade för att månen var jordens satellit. Eftersom han märkte att stjärnorna i kikaren inte blev förstorade som planeterna och han drog slutsatsen att det var otroligt långt till stjärnorna, så kunde han ha insett att stjärnorna var solar. Eftersom stjärnorna var solar så kunde han ha insett att solarna har planetsystem. Eftersom solarna har planetsystem så kunde det innebära att det kunde finnas liv i andra solsystem. Skuggorna från solstrålarna (skuggorna är parallella) visar också på att solen är enorm, och därför måste den följaktligen vara oändligt långt borta, eftersom den är så liten sedd från jorden. Sedan är det ingen konst att förstå att solen inte är upphängd i något himlavalv och att därför jorden är rund. Totala sol- och månförmörkelser talade också i samverkan, för att något var fel med den medeltida världsbilden.

Regor Gnalk, Lund

Posted in Historia, solsystemet | Taggad: , | Leave a Comment »