Regor Gnalk´s allmänvetenskapliga blogg

Just another WordPress.com weblog

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Tidsresor är bevisligen möjliga både framåt och bakåt i tiden

Posted by Roger Klang på mars 25, 2019

Tiden är relativ men tidslinjen är alltid densamma och den går framåt.

 

Låt oss laborera med ett par tvillingar. Tvilling nummer 1 reser iväg i ett rymdskepp i en tur runt galaxen i 150 000 km i sekunden. Tvilling nummer 2 är kontrollobjektet som är kvar på jorden. Kontrolltvilling nummer 2 kommer att åldras i samma takt som alla andra som befinner sig på jorden. Tvilling nummer 1 kommer tillbaka till jorden efter X antal dagar. I verkligheten så skulle tvilling nummer 1 möjligen vara i livet när han kom tillbaka till jorden, men kontrolltvilling nummer 2 skulle vara död sedan länge. Men vi bortser från det i den här hypotesen eftersom detta lilla irriterande faktum inte har någon bäring på logiken i exemplet. Anledningen till att tvilling 1 är så mycket yngre efter att ha rest i 150 000 km i sekunden i X antal relativa år i förhållande till kontrolltvillingen förklaras av Einsteins allmänna relativitetsteori. Tvilling 1 har alltså rest tillbaka i tiden i hans ”äldre” brors ögon. Men det är omöjligt för tvilling nummer 1 att resa bakåt i tiden till tiden för eller före han gav sig av. Det är fysikaliskt omöjligt.

varför ska man då inte se det som att kontrolltvilling nummer 2 på jorden har rest bakåt i tiden istället för tvilling nummer 1 i rymdskeppet? Är det inte lika logiskt att tro att tidsresan har gått bakåt för kontrolltvilling 2 när hans bror på rymdskeppet bevisligen blir yngre? Det finns en stor stötesten för det synsättet. Det är nämligen rymdskeppet som är en tidskapsel, inte jorden och resten av universum. Rymdskeppet står inte still medan jorden och resten av universum rör sig bort från rymdskeppet i 150 000 km/s. Följaktligen så är det tvilling nummer 1 i rymdskeppet som reser tillbaka i tiden i sin egen lilla tidskapsel. Han blir ju yngre i förhållande till omvärlden. Det är så man måste se det. Nyckelordet är ”tidskapsel”.

Att resa i tiden har dock sina begränsningar eftersom man alltid åldras i förhållande till sin omgivning vilken hastighet man än färdas i inom ramen för dem fysikaliska lagarna. Kontrolltvilling nummer 2 kommer vid återseendet av tvilling nummer 1 att se en något åldrad tvillingbror än vad han kommer ihåg. Såtillvida tvilling nummer 1 inte har rest i fulla ljusets hastighet vill säga.

Tiden är relativ för båda objekten men tidslinjen är alltid densamma och den går framåt. Tidsresor är bevisligen möjliga därför att tiden är relativ inom fysikens lagar, enligt Einsteins relativitetsteori, som jag beskriver i text och bild i denna bok.

Ju större objekt som reser bakåt i tiden (läs; långsammare framåt i tiden än omgivningen), desto mer energi krävs det dels för att accelerera och dels för att kröka sin bana så att man kommer tillbaka till utgångspunkten. Det skulle krävas ett svart hål och en bana nära det svarta hålet för att kröka ett större föremåls bana väsentligen som färdas i 150 000 km i sekunden.

Large Hadron Collider kan kröka partikelbanor och skicka partiklar bakåt i tiden i förhållande till omgivningen. Men partiklarna kan ändå inte anlända till utgångspunkten före eller när de skickades iväg.

Relativitetsteorin tillåter inte tidsresor som skulle medge att två versioner av samma objekt existerar simultant. Relativitetsteorin tillåter inte att ett yngre och ett äldre föremål av samma sak koexisterar.

För att resa framåt i tiden behöver en tidsresenär bara bosätta sig på en mindre massiv planet än jorden längre ut i solsystemet. Han kommer om han dör en naturlig död att dö tidigare än om han hade stannat kvar på jorden, men skillnaden i livslängd kommer att vara försumbart liten. Han kommer inte att kunna möta sitt framtida jag annat än i spegeln. Vad en tidsresenär däremot inte kan göra är att resa framåt i tiden i förhållande till en kontrolltvilling på jorden, genom att skjuta ut sig från och lämna jordens gravitationsfält i någon som helst riktning. För gör han det så kommer han de facto att göra en tidsresa bakåt i tiden och så kommer även den som lämnar jorden med hjälp av termisk energi, för att bosätta sig på en mindre massiv planet längre ut i solsystemet, att göra. Du kommer att förstå varför när du har läst den här delen av boken till slut.

 

Bild 1.

(1.) Vid frånfärdens start om vi bortser från accelerationstiden, så färdas rymdskeppet i 150k i förhållande till jorden. Det finns ingen absolut hastighet i rumtiden, utom ljusets hastighet i vakuum.
(2.) En tidsresenär behöver samma tid för att färdas från Jorden, som han behöver för att möta jorden på återvägen i samma hastighet. Det betyder att tidsresenären åldras lika långsamt i förhållande till jordens befolkning under såväl frånfärden som återfärden.

A) I exemplet ovan startar rymdskeppet från jorden och färdas högerut med en energimängd motsvarande 180k. 30k+150k i en utomstående betraktares ögon. Hastigheten relativt jorden är dock 150k.
B) På tillbakavägen färdas rymdskeppet också med en energimängd motsvarande 180k. Hastigheten relativt jorden är dock samma 150k.

Skulle rymdskeppet startat från jorden och färdats vänsterut så skulle det krävas samma energimängd – 180k – för att uppnå en relativ hastighet av 150k under frånsträckan i förhållande till jorden. Problem tycks uppstå när rymdskeppet och jorden möts eftersom jorden färdas i mötesriktningen. Men detta är ett illusoriskt problem, för energimängden är motsvarande 180k under såväl frånfärden som tillfärden till jorden.

 

Bild 2.

 

1. Vi bortser i ett avseende från accelerationen för rymdskeppet, när det gäller den mycket enkla matematiken ovan.
2. Det svarta hålet i exemplet ovan färdas i samma hastighet och riktning som jorden.
3. Rymdskeppet måste för exemplets skull varva det svarta hålet på ett sådant avstånd att rymdskeppet inte accelererar, om detta ens är möjligt att göra om rymdskeppet ska kunna återvända i samma riktning med hjälp av ett singulärt svart hål som rör sig i riktning högerut i exemplet ovan.
4. Hade utgångspunkten jorden färdats i 200k, så hade rymdskeppet inte kunnat accelerera till mer än 100k eftersom ljusets hastighet eller 300k är den högsta möjliga hastigheten.
5. En tidsresenär i exemplet ovan tillryggalägger lika lång sträcka för att färdas från Jorden till det svarta hålet, som han behöver för att färdas med utgångspunkt från det svarta hålet till jorden på återvägen. Över samma resesträcka visar en i rymdskeppet före avfärden synkroniserad klocka med en klocka på jorden samma tidsuppfattningar på återvägen såväl som under frånfärden vid en relativ hastighet av 150k jämfört med jorden och det svarta hålet.

Jordborna och tidsresenären åldras lika snabbt respektive långsamt i förhållande till varandra under återfärden som de gjorde i förhållande till varandra under frånvägen. Det är alltså hastigheten som sådan, som ett objekt färdas i, som avgör hur snabbt det åldras i förhållande till andra objekt, och inte det att objekt färdas ifrån eller mot varandra. Men alla objekt står alltid i relation.

Så här ser en linjär beskrivning ut:

 

Bild 3. och 4.

1. Rymdskepp a) och b) och c) i bilden ovan behöver exakt samma mängd energi för att accelerera till 150k i förhållande till jorden.
2. Det kvittar i vilken riktning rymdskeppet rör sig i en linjär beskrivning såväl som en icke-linjär beskrivning, med samma mängd energi för rymdskeppets framdrivningssystem. I förhållande till jorden kommer ändå hastigheten att konsekvent vara konstant.
3. Rymdskepp a) kommer för en utanförstående och ”stillastående” betraktare ifrån ditt synfält att röra sig uppåt, och snett till höger i samma takt som jorden rör sig åt höger. Den extra kraft som behövs för att tillryggalägga denna extra sträcka på samma tid, motsvarar den extra kraft som krävs för att accelerera till 150k i linjär högerriktning såväl som linjär vänsterriktning med start ifrån ett objekt som jorden i linjär rörelse.

 

Bild 5.

Bild 6.

Bild 7.För förståelsens skull är i exemplet (Bild 7. ovan) energimängden ekvivalent med velociteten för Planeten A plus velociteten på den kropp som skjuts ut från detta större objekt A, samt velociteten för Planeten B plus velociteten på den kropp som skjuts ut från Planeten B. Bägge kropparna har en hastighet av 100k sett från både Planeten A och Planeten B. Kroppen som skjuts ut från Planeten B åldras således lika snabbt eller långsamt i förhållande till kroppen som skjuts ut från Planeten A. Det finns en absolut hastighetsskala som sträcker sig från 0 upp till 300,000km/s. Den högsta hastigheten är reserverad för elektromagnetisk strålning och ljus och det är genom att mäta dessa som vi kan veta vilken den högsta hastigheten är eftersom ljusets hastighet i vakuum är en konstant. Men enligt Einsteins Relativitetsteori så uppfattas ljusblixtar från lika stora avstånd för människor, djur och sensorer som färdas i extrema hastigheter relativt en stillastående betraktares synvinkel komma vid olika tidpunkter trots att avstånden alltså är lika stora, beroende på om minst en av betraktarna kan färdas nära ljushastigheten. Kroppen som skjuts ut från Planeten B ovan åldras lika långsamt i förhållande till bägge planeterna A och B som kroppen som skjuts ut från Planeten A åldras i förhållande till planeterna A och B gör eftersom planeterna har samma massa och kropparna är av samma rakettyp och har samma energimängd. Den sammanlagda energimängden vid en kollision är 130E+130E=260E för kropparna, men dessa kroppar har en relativ hastighet av sammanlagt 200k i förhållande till planeterna. Vi får här bortse från att bränsle de facto omvandlas till ljus, termisk energi och rörelseenergi och försvinner ut genom utblåset och att termisk energi ackumuleras i raketkroppen under tiden reaktionen i förbränningen driver raketen framåt.

 

Gravitation = Acceleration

E = mg
E = ma
ma = mg inverterat

Teckenförklaring: E = energimängden, m = massa, g = gravitationskraft, a = acceleration

 

En kropp med en massa 10 som släpps mot ett objekt med en massa ~1,000 miljoner accelererar mot impact mot det objektet på samma tid som en kropp med en massa 0,001 som accelererar mot samma objekt gör. Två objekt med en massa 500 miljoner som attraherar varandra från samma avstånd kommer att attrahera varandra och nå impact på samma tid, som vi förutsätter för kropparna med massorna 10 eller 0,001 mot ett objekt med en massa ~1,000 miljoner. (Bild 8. nedan)

Det enda som skiljer gravitation från acceleration är att gravitation alltid arbetar mot en punkt i rummet medan accelerationskällan är den termiska energin. Ett accelererande objekt kan därför rikta sin energi och ändra kurs i rumtiden. Lägesenergi är konservering av energi och utan lägesenergi hade vi ingen gravitation. Annars är gravitation och acceleration två sidor av samma mynt. (Bild 9. nedan)

 

Bild 8.

Bild 9.

För att accelerera en massa 0,001 till 30k behöver man inte samma mängd energi som man behöver för att accelerera en massa 1,000 miljoner till 30k, i förhållande till en referenspunkt.

Låt oss säga att gravitationen hos ett större objekt har en kraft -10. Då måste också accelerationen hos en kropp som kan fly gravitationsfältet ha en acceleration som överstiger 10. Har den en accelerationskraft 10 så kan inte kroppen fly den större massans gravitationsfält. Där av följer att ma = mg inverterat. Energimängden E som krävs för att accelerera den lilla kroppen varierar beroende på den lilla kroppens massa. Om gravitationskraft -10 och accelerationskraft 10 har samma värde inverterat så måste det finnas en konstant vid det större objektets yta. Den konstanten måste vara lägesenergin dvs. materian. Det är intressant att krafterna har en gummisnoddsverkan där all riktad kraft från konstanten upp till 10 medför en rörelse som kan sträcka sig ända ut till gravitationsfältets yttersta gräns i rymden men slutligen leder till att energin återförs till det slutna systemet. Massan lånar alltså energi men återför den extra energin när den kraschar på det större objekt den lämnade. När du tar ett skutt på jorden så börjar skuttet med en elektrisk reaktion i muskulaturen, och under hoppet eller snarare innan när du lagrar energin som ett mänskligt batteri, lånar du mikroskopiskt lite energi från jorden och lämnar tillbaka energin när du landar. Det enda sättet att stjäla energi är att lämna solsystemet bakom sig för gott.

Elektromagnetism är ett naturfenomen som kan skapas (och lagras) genom termiska reaktioner och rörelse i elektriskt ledande kroppar, typ som i jordens inre. Elektromagnetism är ett specialområde inom fysiken. Kroppen har gott om lagrad överskottsenergi den kan utnyttja för att skapa rörelse. När friktionen i muskulaturen blir för stor och värme blir en biprodukt av rörelserna så måste kroppen kylas ned precis som hos en förbränningsmotor. Den termiska reaktionen över 37,4 grader är en oönskad biprodukt. Endast naturen som skapade djuren och människan och den naturskapade människan har tämjt elektromagnetismen. Naturen har gjort så genom att vara så lat som ytspänningen hos en såpbubbla är, det går aldrig åt mer energi än vad som är absolut nödvändigt för att åstadkomma rörelse hos en biologisk kropp.

Termiken hos förbränningsmotorer bör inte ses som en biprodukt av friktionen hos kolvar mot motorblockets förbränningskamrar. Den bör snarare ses som en energiutjämning till omgivningen från den termiska reaktionen i förbränningen. Energiutjämningen orsakas av friktionen som reducerar effekten för motorn. Energiförlusten kan inte överstiga energin i den sammanlagda mängden explosioner. Det är den termiska förbränningsreaktionen, som precis liksom en raket gör, driver fordonet framåt. Konstruktionen är viktig men framdrivningen sker genom en termisk reaktion under antändningen vid bränsleinsprutningen.

Man kan räkna ut den ultimata accelerationshastigheten för en raket om den ska undfly ett gravitationsfält, beroende på energimängden i bränslet, förbränningshastigheten, förbränningskammarens diameter och vikten av hela det fulltankade rymdskeppet. Utskjutningsplats, utskjutningsriktning och utskjutningsvinkel förutsätts här alltid vara densamma.

Det finns en sak som jag inte har något svar på, och det är vad som orsakar att ett ämne typ Uran är mer lättreaktivt än en motsvarande vikt i bly och därmed förefaller ha en större energimängd. Enligt min teori så har inte 10 kg Uran en större energimängd än vad 10 kg bly har. Allting som väger 10 kg här på jorden har samma energimängd enligt min teori. Sedan att man kan åstadkomma att ett ämne som plutonium eller Uran genom en reaktion kan frigöra stora mängder energi på kort tid, alltså omvandlas till en ljusblixt, termisk energi och rörelseenergi är inte konstigare än att man genom en reaktion orsakad av en tändsticka och ett plån kan frigöra en viss mängd energi ur papper som brinner och orsakar ljus och termisk energi, när man inte kan frigöra någon energi att tala om ur bly. Svaret är väl att vi bör leta efter svaret i mikrouniversum, dvs. inom partikelfysiken.

Vi föreställer oss att en kropp med en massa 10 graviteras lätt knuffad i en riktning rakt mot ett objekt med en massa 1,000 miljoner. Då måste i praktiken den mindre kroppen vara människotillverkad, för detta sätt att ställa upp exemplet på är Newtonskt äpplet-som-faller-till-marken likt. Ett objekt med en massa 1,000 miljoner som attraherar en totalt främmande kropp med en massa 10, kommer att åldras lika snabbt eller långsamt som kroppen med massan 10, när den mindre kroppen attraheras mot det större objektet. Det större objektet har en större massa vilket saktar ned tiden för det objektet sett av en utanförstående betraktare. Men den lilla kroppen accelererar mot det större objektet vilket orsakar att den lilla kroppen åldras motsvarande långsammare i förhållande till en utanförstående betraktare. Den lilla kroppen är nästan viktlös i detta tillstånd, men i teorin så rör sig det stora objektet motsvarande den lilla kroppens massa mot den lilla kroppen. När den lilla kroppen kraschar mot det stora objektet så övergår den extra rörelseenergi som den lilla kroppen hade till det stora objektet genom den impact som kommer. Samtidigt så tillförs lägesenergin från den massa som den lilla kroppen hade och det stora objektets gravitationskraft ökar vilket i sin tur innebär att det större objektet åldras mikroskopiskt långsammare. Det större systemet tillförs energi.

Om vi föreställer oss att vi istället accelererar en kropp med massan 10 med start från ett objekt med en massa 1,000 miljoner, så kommer den mindre kroppen att på grund av sin acceleration från det större objektet att åldras långsammare. Den enda referenspunkt vi har är det större objektet. Det som betyder någonting är den energimängd som krävs för att accelerera från det stora objektet och som vi redan har konstaterat så spelar det ingen roll i vilken riktning från ett objekt, som färdas i säg 30k i en särskild riktning, som vi väljer att med termisk energi skjuta ut en kropp ifrån, därför att den energi som krävs för att uppnå en viss hastighet i förhållande till referenspunkten är densamma oavsett utskjutningsriktning. Med andra ord så kvittar det om det större objektet färdas i 30k åt höger och vi väljer att skjuta ut en kropp med en massa 10 åt vänster för i förhållande till det större objektet så färdas kroppen med en massa 10 snabbare och åldras långsammare oavsett utskjutningsriktning i jämförelse med det större objektet, alltså referenspunkten. Skillnaden i åldrandet är ytterst liten utom vid extremt höga hastigheter. Slutsatsen är i detta fall att det större objektet förlorar motsvarande energi eller den lilla kroppen lånar i alla fall energi från det större objektet/systemet.

Exemplets värden (Bild 10. och 11. nedan) visar att rörelseenergi är ekvivalent med materia. Ljusets hastighet = 298,000 km/s. Varken a. eller b. kan accelerera till mer än 1,000 km/s i förhållande till referenspunkten dvs. det stora objektet.

Bild 10.

Bild 11.I exemplen ovan skulle det krävas extrema mängder energi för att accelerera till de sista möjliga 1,000 km/s. Skulle objektet i mitten ha accelererat i fulla ljusets hastighet så skulle det ha samma egenskaper som ett svart hål. Ingen massa skulle ha kunnat lämna objektets yta och emitterande ljus skulle ha släckts ut enligt bilden nedan.

 

Bild 12.


Energimängden hos olika objekt kan variera, men den är inte oändlig. Om ett objekt A och ett objekt B är på kollisionskurs med en sammanlagd hastighet av 400 000 km/s så kan energimängden inte överstiga den om de hade mötts i en sammanlagd hastighet av 300 000 km/s, enligt en erkänd tes. Därför kan C i E=mc² aldrig överstiga 300 000 km/s. E står för energi, M står för massan och C står för objektets hastighet.

Jag roade mig med att genom att använda mig av Einsteins formel räkna ut hur mycket energi det skulle krävas att accelerera 10 kg till ljusets hastighet:

E = 10 x 300 000 x 60 x 60 (²)
E = 1,166,400,000,000,000,000,000 Joule

För fotoner som rör sig i ljusets hastighet gäller E=cp där E står för energi, c står för ljusets hastighet och p är dess rörelsemängd. Fotoner har ingen vilomassa. Ljusets hastighet i vakuum är oberoende av observatörens rörelse. En observatör kan inte se en foton som är på väg åt ett annat håll än mot hans öga alt. böjs av ett objekt alt. reflekteras från en annan yta, typ månen. Det stjärnljus som är på väg åt motsatt håll kan inte mätas från en och samma plats, och kunde man mäta det så skulle det visa sig att det färdades i 300 000 km/s mot mätplatsen som måste vara lokaliserad på helt annan plats. Om man gör ett experiment på jorden där man från två motsatta håll mäter ljusets hastighet från en ljuskälla så visar naturligtvis de motstående oberoende mätningarna var för sig 300 000 km/s. Detta för att mätningarna görs från strålningskällan ut till mätplatsen. Det är omöjligt att tala om relativ hastighet för ljuset i vakuum, för även om man kan föreställa sig i huvudet att de oberoende motstående mätningarna av ljusets hastighet kan läggas till varandra så att totalsumman blir 600 000 km/s, så har detta ingen inverkan på de fysikaliska lagarna. Två olika observatörer kommer alltid att uppmäta samma ljushastighet oavsett hur de rör sig i förhållande till varandra, det är det som är viktigt. Om ljuskällan avlägsnar sig eller närmar sig spelar ingen roll.

Ljusets hastighet är således en fysikalisk konstant och det är förklaring nog. Vi lever inuti den låda som universum utgör och bör inte föreställa oss universum utanför lådan. Där av följer att observatörerna inte kan göra mätningar genom stjärnorna eller någon mindre ljuskälla på ljus på väg åt andra hållet, för det är inte förenligt med relativitetsteorin. Det finns således ingen totalsumma 600 000 km/s för man mäter alltid från ljuskällan.

Då uppstår en berättigad fråga, vad är rödförskjutning om det inte är relativa variationer i det detekterade ljusets hastighet? Mer allmänt uttryckt är rödförskjutning en ökning av våglängden för elektromagnetisk strålning. Man kan också uttrycka samma sak som att strålningens frekvens (svängningar) minskar. Det i sin tur beror på att starkt lysande objekt som galaxer avlägsnar sig från varandra i en hög hastighet. Det påverkar inte ljushastigheten, bara våglängden. Detta är i enlighet med Einsteins relativitetsteori. Befinner man sig stillastående i galaxens färdriktning så ser därför ljuset blått ut. Befinner man sig i galaxens kölvatten så ser det ljus som emitteras från galaxen rödfärgat ut. Men ljushastigheten hos det ljus som galaxen emitterar är konstant om en utomstående (och inomstående) betraktare mäter den, oavsett om betraktaren mäter ljusets hastighet i färdriktningen eller i kölvattnet av galaxen. I vintergatans fall så avlägsnar sig dem flesta galaxer från oss eftersom universum expanderar. Därför blir dem flesta galaxerna rödförskjutna sedda från jorden. Galaxerna är olika mycket rödförskjutna beroende på vilken vinkel i kölvattnet som de betraktas från i universum.

 

Mitt arbete bygger på Einsteins relativitetsteori. Jag står på Albert Einsteins axlar så som Albert Einstein stod på Isaac Newtons axlar.

 

Roger Mikael Klang, civis Lundensis, Scaniae Sveciae

 

Annonser

Posted in Big Bang, solsystemet, Uncategorized, Universum | Leave a Comment »

Skrock och kristendom går inte ihop.

Posted by Roger Klang på april 22, 2010

Man får ofta höra från humanisterna och andra att kristna människor är skrockfulla. Men det är faktiskt så att skrock och kristendom inte går ihop. Det finns nästan inga andra som förkastar skrock lika konsekvent som kristna.

Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige den 22/4/2010

Posted in Uncategorized | Taggad: | Leave a Comment »

Nationella oljetillgångar skapar inte välstånd ens i västvärlden, men vad gör?

Posted by Roger Klang på augusti 30, 2009

Jag har äntligen lyckats med att få rätsida på de makroekonomiska lagarna i frågor om naturtillgångar i nationell utvinning såväl som privat utvinning. Det kan tyckas självklart när man inte själv har försökt, när man bara läser vad jag skriver, men det ligger mycket funderande bakom under lång tid. Ingen har ännu kastat fram genomgående uttänkta teorier på området vad jag vet, inte ens ekonomipristagaren till Alfred Nobels minne 1998, Amartya Sen (bördig från Indien men numera verksam vid Harvard University, USA) som fick ekonomipriset för sina semifilosofiska teorier i böcker som bland andra ”Development as Freedom” (Utveckling som Frihet), som handlar om hur varierande grader av välstånd för stater eller regioner är kopplat till frihet kontra (kvinno-)förtryck, det nationella beteendet med socioetnologiska karaktärsdrag och/alternativt klantänkandet (men inte om man ska tro svenska Wikipedia [PK varning], jag har dock läst boken själv och den är inte svår att förstå).

Enligt de ekonomiska lagarna så får ett land allmänt välstånd eller allmän nöd efter vad det förtjänar, summan av varje individs godhet alt. ondska för att uttrycka mig kort om Amartya´s teorier (förmodligen under protest från Amartya, likväl så är det otvetydigt vad han säger mellan raderna och jag tror inte att han skulle förneka det om man pressade in honom i ett hörn, vilket inte borde vara särskilt svårt om inte karln hade varit så briljant), och enligt mig så är det ett direkt Gudsbevis. Men Amartya själv säger ingenting om Guds finger, han betonar desto mer att de fattigare delarna av världen kan om de vill byta spår, precis som vi här i väst gjorde. Och det är helt riktigt och en väsentlig part av nationalekonomi, för normalt så pendlar ett land mellan piska och morot av olika anledningar, såväl Sverige som Afghanistan fast från olika utgångspositioner, men den enda vägen till varaktigt allmänt välstånd går genom sann demokrati! Men ett oljeexporterande land som Norge eller det självförsörjande okända oljelandet Danmark är ju så mycket rikare än Sverige, vad betyder det för en stackars svensk? Att inte kunna förklara detta har varit en stor lucka i Amartyas teorier, men nu kan jag förklara! Norge må sakna ekonomiska skulder och har 2 385 miljarder pengar på banken som nation, men detta innebär inte att norrmännen har sitt på det torra, snarare så har deras naturtillgångar varit till förbannelse för dem, fram tills nu! Norge påbörjade nämligen den 20:e koncessionsrundan för utvinning av olja och gas i Norska havet och Barents hav sommaren 2008, och Totalt i rundan ingår produktionslicenser till internationella aktörer såväl som inhemska privata, för 79 områden i haven. Norge är en nation med stora papperstillgångar i förhållande till sina ändå anständiga reella tillgångar. Norge kan nämligen inte använda sitt monetära överskott från oljan utan att överhetta sin ekonomi, detta är välkänt. Så därför kan Norge ha ekonomiska papperstillgångar som överstiger Sveriges, men ändå inte åtnjuta större välstånd. Det tillkommer monetära nackdelar med att vara ett statskontrollerat oljeproducerande land, förutom att man inte kan använda sig av sina intjänade oljepengar till allmänt välstånd. Priser och löner drivs upp simultant när man ändå frestas att tumma på papperstillgångarna, vilket både Norge och Danmark gjort snarare som regel än undantag. (När jag var ung under tidigt 80-tal och bodde i Lund, så var den svenska kronans kurs klart fördelaktig gentemot den danska, jag tror att man fick 1 dansk kr för varje svenska 75 öre.) Om bara lönerna hade drivits upp utan att priserna drivs upp, så hade statliga oljetillgångar varit till klar fördel. Men nu handlar ekonomi och välstånd inte om olja, som vi kan lära oss av OPEC-ländernas sorgliga situation, nej national- och makroekonomi handlar om kvinnor! Ett land kan därför inte leva på sina oljetillgångar, såtillvida dessa inte är extraherade och raffinerade av en aktör på den privata marknaden med fri konkurrens. Låt mig ge en liknelse; Att ha en statlig oljeindustri är som att låta någon samla på sig kvinnor genom sin attraktionskraft, och sedan försöka fördela dem till andra. Att ha en privat oljemarknad är som att låta konkurrensen om kvinnorna avgöras av individen. Allt är relativt, men frågan är om Norges statliga oljeexport leder till annat än marginella reella producerande tillgångar från utländska pengar så länge som oljan ägs av staten, för det som staten vinner på gungorna på den ekonomiska marknaden förlorar staten ofta på karusellerna. Det senare är en spekulativ hypotes, men tunga fakta talar för den, som ni kan läsa här: ”Den norska fastlandsekonomin växte med 6 procent 2008 (samma år som den 20:e koncessionsrundan ägde rum och oljemarknaden avreglerades; författarens anmärkning). Det är den högsta tillväxten på 36 år, enligt färsk statistik. Samtidigt fortsätter nedgången för olje- och gasindustrin”, rapporterar di.se den 26/8.
En mängd nya norska och internationella småaktörer har gjort sitt intåg på den norska oljemarknaden, även om norrmännen fortfarande är rädda för utrikes entreprenörer och hoppas att konsolidera oljemarknaden inom nationens gränser. Men man kan inte manipulera de ekonomiska lagarna framgångsrikt såsom t.ex. Putin försöker göra mer eller mindre medvetet i sitt Ryssland, tvärtom så slår de ofta bakut då. Så om aktörerna är utländska företag när man hade föredragit inhemska, så kan man inte förbjuda eller försvåra för dem om man som nation vill ha verklig ekonomisk framgång i reella tillgångar, alltså inte papperstillgångar. Snarare är det så att en nation tjänar på att ha utländska exploatörer av inhemska naturtillgångar, på så sätt kommer frivilligt skatteintäkterna och lönerna i form av utländska pengar, och som jag sade – nationalekonomi handlar om kvinnor, det är också välkänt bland arbetande nationalekonomer, även om det enda de vågar medge är att kjolmodet går mot kortare kjolar vid högkonjunkturer och längre vid lågkonjunkturer. Detta förklarar varför OPEC-länderna inte lyckas med att producera allmänt välstånd i sina länder, och varför olja ensamt inte kan ge välstånd! Och när man vet det, så öppnar sig nya möjligheter för att räkna ut de komplicerade ekonomiska mekanismerna mellan tredje världens ekonomiska system och västvärldens, samt allas däremellan. Varför står ett selekterat ekonomiskt systems mekanismer i USA i motsatsförhållande till (eller inte i motsatsförhållande till, beroende på hur man ser det) motsvarande dito i arabvärlden? Jag tänker då främst på relationen massarbetslöshet kontra de ekonomiska konjunkturerna i mellanöstern och Afrika i förhållande till i västvärlden. Eller med andra ord – hur kan arbetslösheten stiga både i mellanöstern/Afrika och här i väst samtidigt, om national- och makroekonomi handlar om kvinnor? Vad skulle Amartya svara på det? Förmodligen så här översatt i mina USA-centrerade termer: USA:s moraliska elit har traditionellt sett varit de bästa av människor och deras inneboende godhet skapar lugna känslor som ringar på vattnet, och därmed mindre våld(!) och följaktligen större frihet för kvinnor i hela världen, men periodvis så prövas amerikanarna av omvärlden och blir då mer politiskt pragmatiska, vilket får till följd att omvärldens moral inklusive Europas sjunker i motsvarande grad.***
Men det är de ekonomiska systemens mekanismer som kommer mellan väst och syd som är det verkligt komplicerade, t.ex. förhållandet mellan Sverige kontra Italien och vidare i kedjan Italien kontra Marocko exempelvis. För att kunna närma sig sanningen om detta så måste man först studera logistiska och monetära specifika överföringar mellan specifikt mottagarland vidare i en kedja från Italien till Sverige, på den privata marknaden. Det bör till en början röra sig om enkla material utan andra länders komponenter i produkten i så hög utsträckning som möjligt. Men ärligt talat så tror jag inte att man kan räta ut frågetecknen kring de makroekonomiska lagarnas mekanismer i detalj ens då, de är alltför komplicerade om man ska se dem i en helhetsbild. Faktorerna är oändliga för den enklaste vara, för man producerar och fraktar en vara med hjälp av producerade varor. Det som ytterligare komplicerar är att varor betalas i dollar eller euro.

***USA:s moraliska elit är inte med tvungenhet desamma som bibelfundamentalisterna, även om det finns goda sådana människor med, det är inte det jag menar med moralisk elit, jag tänker snarare på vanliga Gudfruktiga men inte nödvändigtvis religiöst praktiserande människor typ Ronald Reagan för att ta den perfekta modellen av en god man som trodde på Guds existens och intervention på jorden, utan att för den delen gå i kyrkan. Det är denna typ av människor som traditionellt sett har fyllt senatens och representanthusets platser, för de har inte hämmats av bibliska värderingar när de har skapat sin vanligtvis patriotiska politik. W är undantaget, ingen annan president före W har varit allvarligt bibeltroende vad jag vet, och i synnerhet inte i modern tid. Jag skulle kunna utveckla detta till en hel bok, bl.a. för att jag anser att USA:s hegemoni snart är bruten efter den här lilla tortyrbusinessen, eftersom det inte tycks som om det spelar någon roll för tortyrmoralen i amerikanska folket, att Vita Huset har en demokratisk president nu. Inte för att jag är demokrat, men så är det. Det finns fortfarande många goda och bra amerikaner, tortyrmotståndaren och republikanske presidentkandidaten John McCain är ett exempel på en mycket god amerikan, och det finns till och med bra delstater, åtminstone en – Utah. I övrigt så kanske det är dags för Amerika att gå samma väg som Romarriket, men det sker inte över en natt.***

Dessutom så har jag en ganska uppenbar teori om att kriserna i kölvattnet på börsbubblorna blir allt kortvarigare beroende på att män och kvinnor är snabbare med partnerbyten än förr. Andra har sagt det förr utan att blanda in kvinnor i det; eftersom konjunkturcykler följer kvinnornas sexuella preferenser så är lågkonjunkturer och finansbubblor en absolut nödvändig ingrediens för marknaden och därmed ingenting att vara rädd för (om man nu inte råkar vara en av dem som förlorar sitt jobb, vilket en individ kan göra utan att för den delen nödvändigtvis förlora sin kvinna/man, det heter nämligen inte ”makroekonomi” för intet) i ett land med symtomatiskt sunda finanser. Men 80-talet var för Sverige en inflationsmässigt unik tid i vår historia på grund av dålig politik. I skrällen mellan högkonjunktur och lågkonjunktur, som den 1990 unik för Sverige och en lågkonjunktur enbart för Sverige, så förekom det i alla fall då ett märkligt sammanträffande – ett regnlöst och molnlöst blixtrande åskoväder som exakt prickade in slutet på högkonjunkturen på kvällen i stadsregionerna Malmö-Lund en dag i sommartokiga maj 1990. Jag bara vet att detta som minst inträffade i Stockholms- och Göteborgsområdena med, för veckorna efter formligen exploderade vansinnesdåd genom att personer försökte tända eld på flyktingförläggningar över hela landet Sverige. Det var inga roliga tider, men inte en enda flyktingförläggning blev övertänd! Säger det något om brandsäkerhetsstandarden på flyktingförläggningarnas fasader, eller säger det möjligtvis någonting om oss svenskar? Det säger någonting om svenskarna såtillvida att vi återhämtade oss ekonomiskt och lite till från dessa svåra tider, vilket enligt Amartya Sen betyder att vi är i grunden goda människor de flesta av oss. För Gud så handlar det inte om vem som gör vad mot vem, det handlar om vem som gör vad! Där av de ekonomiska konsekvenserna för oss i början av 90-talets flyktingantipati och pyromandåd, trots att det var vi som blev illa behandlade av immigranterna till att börja med. Gud måste vara, och är konsekvent, och det visar att de kristna har den sanna moralen! Kvinnoförlust följer av en vägran att förtrycka i denna multikulturella värld, därför kan man som Amartya mycket väl tala om ekonomiskt välstånd som en följd av frihetssträvan, eller med andra ord godhet hos ett folk. Vore inte vårt sätt att tänka gott i Guds ögon så skulle arabvärlden förärats välståndet, om man nu tror på Gud. En mera ateistisk synvinkel vore att girighet, korruption och våld råder i större utsträckning i tredje världen, vilket omöjliggör framsteg där. Men det ateistiska synsättet håller inte vid en närmare granskning, bl.a. så hade svenskar en göra-rätt-för-sig-moral i gamla homogena tider (1800-talet till och med 1900-talets första hälft), men vi levde ändå i närmast total fattigdom. Och i ett land som USA har våldet florerat öppet sedan guldruschens dagar utan att påverka välståndet. USA är det främsta undantaget från Amartyas teorier ifråga om våldets betydelse för var en stat hamnar i välståndsligan, varför då om det inte är så att Gud finns som en utdelare av välstånd efter trogen tjänst och förtjänst? I sin bok Utveckling som Frihet så rör inte Amartya Tyskland som stat under nazitiden med tång, förmodligen för att konsekvenserna för Tyskland var fördröjda med över ett decennium (Tyskland gick till och med ekonomiskt framåt under delar av tiden, trots en militärbudget som var så stor att militären inte kunde förbruka pengarna i samma takt som de kom in), och det passar inte in med hans teorier där det inte finns plats för någon Gud. Men så här vill jag beskriva tyskarna vid tiden, genom att citera Aurore Dudevant, pseudonym – George Sand, fransk 1800-talsförfattarinna: ”Vi kan inte riva ut en endaste sida ur livets bok, men vi kan slänga hela boken i elden”. Tyskarna fick slutligen betala med blod, svält och 100 000-tals våldtagna flickebarn och kvinnor, unga som gamla. Det enda exemplet på ett land i väst som drabbats av svält, som han tar upp i sin bok, är Irland och potatissvälten där på 1840-talet. Jag tror faktiskt att det är det enda enskilda exemplet på en specifik nation, som han tar upp överhuvudtaget i sin bok. Han förklarar orsaken till svälten vara våldsamheter och protektionism inom landets gränser (att ett lands skörd slår fel betyder i ett modernt land ingenting för om befolkningen kommer att svälta eller inte), men hade det bara varit det så hade delar av USA svultit för många år sedan, alltså måste det finnas någon ytterligare orsak till svält, och den orsaken måste vara intelligent (Gud).

Frågor som bör ställas idag är om det är möjligt att ge tillbaka med samma mynt och beblanda oss med ”spaggarnas” kvinnor? Och har detta i så fall hänt i den närmsta historien på 90-talet? Inte av mig i alla fall! Att beblanda sig med de skyldigas kvinnor tycks accepterat av Gud, länder med smältdegel är förhållandevis rikare, i synnerhet smältdegelns hemland USA. Skillnaden mellan länder som USA, Frankrike och Sverige å ena sidan, och det sunni/shiitiska/kristna Irak å den andra, är att vi i den första kategorin inte försöker förtrycka våra kvinnor sexuellt ens vid extrem kvinnoförlust. Det är istället Gud som säger stopp (men ge mig då en annan teori som Darwin skulle ha ansett tillfredsställande om ni inte tror mig om Gud). Därför så kan man prata om gärningsmän och offer här. Ibland är det ”vi”, som gör andra till offer trots att vi inte förtrycker våra egna kvinnor, inte att förglömma. Gud alternativt evolutionsteori säger stopp för deras skull alt. räkning med, och även dem har rätt mot oss, och vi har en skuld till dem.

Roger Klang, Lund den 30/8/2009

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »